Määrärahan jako TEM/2018/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2018

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Sari Mutka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047158
Asia
Päätöksellä jaettaisiin valtion vuoden 2018 talousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY -keskus) 272 505 000 euroa ja valtuutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 54 545 000 euron käytöstä. Päätöksellä jaettaisiin lisäksi momentin 32.30.51 työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta ELY -keskuksille 56 200 000 euroa ja valtuutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 13 800 000 euron käytöstä. Päätöksellä jaettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) ELY-keskusten käyttöön valtion vuoden 2018 talousarvion momentin 33.20.50 (Valtionosuus ansiopäivärahasta) määrärahaa 54 600 000 euroa, momentin 33.20.51 (Valtionosuus peruspäivärahasta) määrärahaa 23 400 000 euroa ja momentin 33.20.52 (Valtionosuus työmarkkinatuesta) määrärahaa 183 420 000 euroa. Päätöksellä varattaisiin sosiaali- ja terveysministeriöön valtion kirjanpitoyksiköiden kirjaamiin valtionhallintoon työllistämisen menoihin 5 000 000 euroa momentilta 33.20.50, 1 000 000 euroa momentilta 33.20.51 ja 3 180 000 euroa momentilta 33.20.52. Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisten valtionhallintoon työllistämiseen varattujen määrärahojen sekä palkkatukeen ja starttirahaan varattujen määrärahojen välillä momenteilla 33.20.50, 33.20.51 ja 33.20.52. Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oikeutetaan tarvittaessa siirtämään KEHA -keskukselle jaettua momenttien 33.20.50, 33.20.51 ja 33.20.52 määrärahaa sosiaali- ja terveysministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY -keskuskohtaisiin määrärahoihin ja myöntämisvaltuuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jaosta sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jaosta vuonna 2018 ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen jakamattoman määrärahan ja myöntämisvaltuuden käytöstä ja tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin ja valtuuksiin, oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisten valtionhallintoon työllistämiseen varattujen määrärahojen sekä palkkatukeen ja starttirahaan varattujen määrärahojen välillä momenteilla 33.20.50, 33.20.51 ja 33.20.52 (RV) sekä oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa siirtämään tarvittaessa KEHA-keskukselle jaettua momenttien 33.20.50, 33.20.51 ja 33.20.52 määrärahaa sosiaali- ja terveysministeriölle.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksen mukaan jaetaan ELY -keskuksille 272 505 000 euroa ja KEHA -keskukselle 261 420 000 euroa. Myöntämisvaltuuden avulla voidaan tehdä pitkäkestoisia sopimuksia työvoimakoulutuksen hankinnasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen