Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.5.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 62/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Meri Pensamo, Hallitussihteeri p.+35 8295047247

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012), lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia (504/2002), työttömyysturvalakia (1290/2002) ja kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia (189/2001). Esityksen tavoitteena on lisätä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta mahdollistamalla markkinoiden hyödyntäminen palveluprosessien hallinnassa ja palvelujen tuotannossa. Palveluntuottajia voitaisiin hyödyntää nykykyistä laajemmin julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tuottamisessa. Muutokset edistäisivät ja tukisivat valmistautumista maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen voimaantuloon. Palveluntuottaja voisi ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle työnhakijan työttömyysturva-asiassa tarpeelliset tiedot hakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun. Mahdollisen työttömyysturvaseuraamuksen asettaisi nykyistä vastaavasti työ- ja elinkeinotoimisto. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys on luonteeltaan mahdollistava, joten sen vaikutukset riippuvat siitä, miten työnhakijan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä ja palveluita hankittaisiin palveluntuottajilta. Työ- ja elinkeinoministeriö on ehdottanut, että vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentin 32.30.51 käyttötarkoitusta laajennettaisiin siten, että määrärahaa saisi käyttää myös palveluntuottajalta hankittavaan kokonaisuuteen, johon sisältyy työnhakijan palveluprosessiin liittyviä toimia ja palveluja. Esitykseen ei sisälly lisämäärärahaehdotusta. Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvat kustannukset rahoitettaisiin momentilta 32.30.01 käytettävissä olevista määrärahoista.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen