Hallituksen esitys TEM/2018/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.5.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 68/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain säännöksiä, jotka liittyvät tarkastuksiin, tietojenantovelvollisuuteen, tietojenvaihtoon viranomaisten välillä, priorisointisäännökseen ja väliaikaismääräyksiin. Kilpailulain neutraliteettisäännöksiin ehdotetaan lisättäväksi kirjanpidon eriyttämissäännös. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia siten, että yksikkö voisi laatia velvoitteidenhoitoselvityksen tiettyjen kilpailunrajoitusten noudattamisen valvomiseksi ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia siten, että verohallinto voisi antaa oma-aloitteisesti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle verotustietoja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Kilpailulain kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja tulevia maakuntia koskevat muutokset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esitys turvaa osaltaan markkinoiden kilpailullisuutta ja taloudellista toimintaa harjoittavien tahojen välisiä tasapuolisia toimintaedellytyksiä tehostamalla kilpailunrajoitusten ja kilpailuneutraliteetin valvontaa. Esitys myös selventää eräitä kilpailuviranomaisen toimivaltaan ja menettelyyn liittyviä säännöksiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen