Hallituksen esitys TEM/2018/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2018 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 131/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Mikko Ojala, Hallitusneuvos p.+35 8295063506
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käyttämistä palkkatuen sekä työttömille työnhakijoille myönnettävän starttirahan rahoittamiseen jatkettaisiin. Työttömyysetuusmäärärahoista voitaisiin nykyistä vastaavasti osoittaa määrärahaa myös valtion virastolle tai laitokselle työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin. Palkkatuen, valtion virastolle tai laitokselle osoitettavan määrärahan sekä starttirahan rahoittamisesta työttömyysetuusmäärärahoista peruspäivärahan määrää vastaavilta osin säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Säännös on voimassa väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun saakka. Säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka, jolloin maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan. Esityksen tavoitteena on turvata palkkatukeen ja starttirahaan käytettävissä olevien määrärahojen riittävyyttä ja sitä kautta parantaa työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisuutta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen mukaan nykyistä palkkatuen, valtion virastolle tai laitokselle osoitettavan määrärahan ja starttirahan rahoitusmallia ja määrärahan hallinnointia jatkettaisiin kuten vuosina 2017 – 2018. Rahoitusmalliin siirryttäessä vuoden 2017 alussa, työ- ja elinkeinoministeriön momentilta 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, siirtomääräraha 2v) siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriön momentille 33.20.52 (Valtionosuus työmarkkinatuesta, arviomääräraha) 151,1 miljoonaa euroa vuodelle 2017 ja 143 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019 – 2022 on huomioitu 143 miljoonan euron suuruinen siirto momentilta 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, siirtomääräraha 2v) momentille 33.20.52 (Valtionosuus työmarkkinatuesta, arviomääräraha). Edellä mainittu viimeisin kehyspäätös on laadittu oletuksella, että maakuntamalliin siirryttäisiin vuoden 2020 alusta lukien ja rahoitusmalli jatkuisi maakuntamallissa nykyisen kaltaisena. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen