Valtioneuvoston asetus TEM/2018/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048263
Asia
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1073/2012) esitetään lisättäväksi määräaikaisesti uusi 17 a §, jonka mukaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi myöntää elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle työllistämispalkkion tämän palkatessa pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen henkilön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkkatukijakson aikana. Työllistämispalkkion myöntäminen edellyttäisi, että työntekijän työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Palkkion suuruus olisi 4 000 euroa ja se myönnettäisiin niin sanottuna de minimis -tukena. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja olemaan voimassa 30 päivään kesäkuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Työllistämispalkkio rahoitettaisiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan momentilta 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, siirtomääräraha 2v.). Työllistämispalkkiota arvioidaan myönnettävän noin 1250 - 1600 työsuhteesta, jolloin tarkoitukseen käytettäisiin työllisyysmäärärahaa arviolta 5 - 6,4 miljoonaa euroa. Arvio maksettavista palkkioista perustuu erinäisiin tilastotietojen pohjalta tehtyihin oletuksiin. Koska palkkion käyttöä ei voida etukäteen luotettavasti arvioida, palkkioon käytettävä määräraha voi asettua myös muulle tasolle. Esitys ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta, koska työllistämispalkkion maksamiseen käytettäisiin momentille 32.30.51 jo myönnettyä määrärahaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen