Hallituksen esitys TEM/2020/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä

HE 35/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, p. +35 8295049084

Asia

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain väliaikaista muuttamista. Työmarkkinatukea voitaisiin maksaa päätoimisesti yrittäjänä työllistyneelle henkilölle, jonka päätoiminen työskentely yrityksessä katsottaisiin päättyneen ja päättymisen syynä olisi hyvin laajalle levinnyt vakava tartuntatauti. Lisäksi henkilön päätoimisen työskentelyn voitaisiin tietyin edellytyksin katsoa päättyneen, jos yritystoiminnasta saatava tulo on vähentynyt, ja tulon vähentyminen johtuisi hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista. Henkilön päätoiminen työskentely voitaisiin näissä tilanteissa katsoa päättyneeksi, vaikka yritystoimintaa ei lopetettaisi. Muutos olisi väliaikainen ja sillä tuettaisiin yrittäjien toimeentulon turvaamista COVID 19 –pandemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2020 asti. Lakia sovellettaisiin työmarkkinatukeen, jota maksetaan ajalla 16.3.2020-30.6.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset: Yrittäjien työttömyysturvaa koskeva muutos lisäisi valtiolle aiheutuvia työmarkkinatukimenoja momentilta 33.20.51 arviolta 160 miljoonaa euroa vuonna 2020. Määrärahalisäystä on tarkoitus ehdottaa vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioesitykseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen