Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 26/2020 vp; EV 15/2020 vp)

HE 26/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitusneuvos Nico Steiner, p. +35 8295049001
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta, lain merityösopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen