Valtioneuvoston asetus TEM/2020/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus mittayksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Johtava asiantuntija Anne Hyartt, p. +35 8295047175
Asia
Esityksessä ehdotetulla mittayksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisella pantaisiin täytäntöön neuvoston direktiivin 80/181/ETY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen SI-perusyksiköiden määritelmien osalta annettu komission direktiivi (EU) 2019/1258. Ehdotetulla muutoksella kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaiset SI-perusyksiköiden määritelmät korvattaisiin komission direktiivin (EU) 2019/1258 mukaisilla, kansainvälisellä tasolla sovituilla uudistetuilla määritelmillä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi celsiuslämpötilan ja lämpötila-asteikon ilmaisemista koskevaa kohtaa paremmin komission direktiivillä (EU) 2019/1258 muutetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY liitteen sisältöä vastaavaksi. Samalla korjattaisiin vanhentunut viite Mittatekniikan keskuksesta viittaukseksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:hyn sekä tehtäisiin muutamia lakiteknisiä korjauksia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 13.6.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen mittayksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
SI-perusyksiköiden määritelmien uudistaminen luo tarpeen päivittää esimerkiksi oppilaitosten opetusmateriaalia. Uusien määritelmien odotetaan parantavan SI-perusyksiköiden pitkän aikavälin vakautta ja luotettavuutta samoin kuin mittausten tarkkuutta ja selkeyttä. Ne luovat pohjaa uusille innovaatioille ja tekniikoille. Ehdotuksella ei ole vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen