Hallituksen esitys TEM/2020/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

HE 205/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Jenni Tapio, p. +35 8295047089

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettua lakia (508/2020). Esityksen mukaan yritysten määräaikaisen kustannustuen myöntämistä voitaisiin laissa mainituin edellytyksin jatkaa Suomessa toimiville yrityksille COVID-19 -pandemian aiheuttaman liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi, sillä COVID-19 -pandemian aiheuttama tilanne on syksyllä 2020 edelleen vaikea. Esitettävä tukikausi on 1.6.2020 – 31.10.2020 ja vertailukausi vastaava ajanjakso 2019. Haku olisi avoinna 28.12.2020 – 26.2.2021. Esityksessä tarkennetaan kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerejä, tuettaviksi hyväksyttäviä kustannuksia, tukikautta ja liikevaihdon vertailukautta koskevia säännöksiä. Kustannustuen yrityskohtainen yläraja tukikaudelta on 500 000 euroa. COVID-19 -pandemiaan liittyvien tukien yhteensovittamista koskeva säännöksestä ehdotetaan luovuttavan. Tuen myöntämisessä tulee kuitenkin huomioida Euroopan komission tilapäistä valtiontukipuitetta koskevassa päätöksessä SA.56995 annettu puiteohjelmassa myönnettyjä tukia koskeva 800 000 euron yrityskohtainen yläraja. Esityksen mukaan tuen myöntämistä Ahvenanmaalla toimiville yrityksille jatketaan. Tuen myöntämisestä, hakemusten käsittelystä ja tuen maksamisesta vastaisi edelleen Valtiokonttori. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto. Valtioneuvoston asetuksella nimetään toimialat, jotka kuuluvat tuen piiriin. Yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys toimii määritellyllä toimialalla. Kustannustukea voitaisiin myöntää myös yritykselle, jonka toimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, jos yritys osoittaa, että yrityksen liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista COVID-19 -pandemiaan liittyvistä syistä ja lain muut edellytykset täyttyvät. Yrityksen tulee lisäksi osoittaa, että yrityksen liikevaihdon lasku on ollut tukikaudella vähintään 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Lisäksi ehtona olisi, että myönnettävä tukisumma ylittäisi 2000 euroa eikä yritykseen kohdistu tuen myöntämisen esteitä. 20 000 euron liikevaihtorajasta tuen saamisen edellytyksenä luovuttaisiin.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Vuoden 2020 VII lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan 410 miljoonan euron määrärahan budjetointia siirtomäärärahana momentille 32.40.43 (Yritysten kustannustuki). Momentilla on sen lisäksi käytössä kustannustuen ensimmäisestä hausta käyttämättä jäävä 140 miljoonan euron määräraha. Lisäksi ehdotetaan momentille 28.20.01 (Valtiokonttorin toimintamenot) 4 miljoonan euron määrärahalisäystä tuen hallinnolliseen toimeenpanoon.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen