Hallituksen esitys TEM/2020/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta

HE 203/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tuula Manelius, Hallitusneuvos p.+35 8295064909
Asia
Ehdotetaan annettavaksi uusi laki, joka koskee konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamista. Esityksen pohjana on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/821 unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa (konfliktimineraalit), sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta ja siinä annetaan järjestelmää koskevat säännökset. Kansallisella lailla nimetään kansallinen vastuuviranomainen, joka olisi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Lisäksi esityksessä on tarvittavat tarkastusoikeudet ja tiedonsaantioikeudet sekä hallinnolliset seuraukset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuodesta 2020 alkaen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle aiheutuu kustannuksia arviolta 0,5 htv, 40 000 euroa. Kustannukset rahoitetaan voimassa olevien määrärahojen ja määrärahakehysten puitteissa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen