Valtioneuvoston asetus TEM/2020/199

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.12.2020 09.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johtava asiantuntija Jenni Tapio, p. +35 8295047089
Asia

Asetuksella muutettaisiin voimassaolevaa valtioneuvoston asetusta yritysten määräaikaisesta kustannustuesta seuraavasti: asetuksen voimassaoloa (2 §) jatkettaisiin 30.6.2021 saakka, jolloin sen voimassaolo olisi yhtäläinen lain voimassaolon kanssa ja päivitettäisiin kustannustuen piiriin kuuluvien toimialojen lista tukikauden (kesäkuu-lokakuu 2020) tietoja vastaavaksi.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset: Kustannustukea koskevan lain hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2020 VII lisätalousarviossa on lisätty 410 miljoonaa euroa siirtomäärärahaa kustannustuen toisen hakukierroksen toteuttamista varten momentille 32.40.43 (Yritysten kustannustuki). Momentilla on sen lisäksi käytössä kustannustuen ensimmäisestä hausta käyttämättä jäävä noin 140 miljoonan euron määräraha. Lisäksi kustannustukea koskevan lain hallituksen esityksen mukaisesti ehdotetaan momentille 28.20.01 (Valtiokonttorin toimintamenot) 4 miljoonan euron määrärahalisäystä tuen hallinnolliseen toimeenpanoon. Valtiokonttorin toimintamenojen lisämäärärahan tarve kohdistuu tuen hallinnointiin vuonna 2021, joten toimeenpanon vaatimat lisäresurssit huomioiva esitys on tarkoitus valmistella vuoden 2021 lisätalousarvioon. Viranomaisten toimintaan: Tukiviranomaisena toimisi edelleen Valtiokonttori.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen