Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2021/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tekoälyn harmonisoitu sääntely)

U 28/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Satu Vasamo-Koskinen, p. +35 8295047073

Asia

Asetusehdotus (KOM(2021) 206 lopullinen) on uutta sääntelyä ja ensimmäinen tekoälyn oikeudellinen kehysehdotus maailmassa. Asetusehdotuksen tavoitteena on, että EU:sta muodostuu tekoälyn kehittämiselle ja soveltamiselle suotuisa ympäristö, joka edistää investointeja ja vahvistaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta. Asetusehdotuksen tavoitteena on luoda unionin arvoihin pohjautuen lähestymistapa erityisesti terveyden, turvallisuuden, perusoikeuksien ja -vapauksien korkean tason suojelun toteuttavan tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton edistämiseksi. Asetusehdotuksen lähestymistapa on ihmiskeskeinen ja luottamusta korostava ja pyrkii luomaan tekoälyteknologioiden määrittelyn. Asetusehdotuksessa tekoälyn oikeudellisen kehyksen luomista lähestytään riskiperustaisesti ja käyttötapauskohtaisesti. Tiukennettua sääntelyä esitetään tekoälyjärjestelmien korkean riskin käyttötapauksiin, jotka voisivat aiheuttaa merkittävän haitan ihmisten terveyteen, turvallisuuteen tai perusoikeuksien toteutumiseen. Lisäksi määritellään kokonaan kiellettävät tekoälyjärjestelmät. Tiukennettuja säännöksiä esitetään biometrisen etätunnistamisen osalta. Muiden kuin korkean riskin käyttötapausten osalta esitetään vapaaehtoista menettelyohjetta. Pk-yritykset pyritään huomioimaan sääntelyn hiekkalaatikoiden sekä kokeilualustojen luomisen myötä, Digitaalinen Eurooppa -ohjelman alaisuudessa. Asetusehdotuksessa esitetään melko laajoja toimivaltuuksia komissiolle.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)

Vaikutukset

Vaikutusten osalta tulee huomioida asetusehdotuksen suhde muuhun unionin sääntelyyn sekä olemassa olevaan ja valmisteilla olevaan sektorikohtaiseen lainsäädäntöön. Eri säädösten ja säädösehdotusten keskinäisriippuvuuden vuoksi sääntelyä tulisi arvioida kokonaisuutena sekä vahvistaa hallinnon alojen välistä viranomaiskoordinaatiota ja yhteistyötä. Asetusehdotus sijoittuu kansallisessa lainsäädännössä sekä perustus- että erityislainsäädännön alueille, ja ulottuu useille eri toimialoille. Yleisesti säädöksen suhdetta yleiseen tietosuojasääntelyyn ja muuhun lainsäädäntöön on syytä arvioida huolella. Komission vaikutustenarvioinnin perusteella asetusehdotuksella vahvistetaan oikeusvarmuutta, luottamusta tekoälyyn ja tekoälyjärjestelmien rajat ylittävää liikkumista. Positiivisten taloudellisten vaikutusten syntymistä korostetaan sisämarkkinoiden toimivuuden parantumisen myötä. Sääntelystä aiheutuu yrityksille uutta hallinnollista taakkaa. Yhteiskunnallisia taloudellisia vaikutuksia voidaan pitää osittain ennakoimattomana, mutta merkittävinä. Julkisen sektorin erityisluonne sekä oikeus hyvään hallintoon turvata viranomaisten osalta tulee huomioida sekä huolehtia, ettei toimijoille synny tarpeetonta sääntelytaakkaa. Jäsenvaltioiden on nimettävä valvontaviranomaiset, jotka vastaavat lainsäädännön vaatimusten täytäntöönpanosta. Viranomaistehtävät aiheuttaisivat taloudellisia kustannuksia kansallisesti. Lisäksi korkean riskin vaatimusten noudattamisesta aiheutuisi kustannuksia. Julkisen talouden vaikutuksia voidaan pitää osittain ennakoimattomina, mutta merkittävinä. On myös huomioitava vaikutukset, jos tekoälyä ei voida hyödyntää täysimääräisesti. Jatkokäsittelyssä komissiolle delegoitavan säädösvallan ja täytäntöönpanovallan laajuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella huomioiden vaikutukset sääntelyn ennakoitavuuteen sekä toimintaympäristöön.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen