Hallituksen esitys TEM/2021/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 167/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Timo Meling, p. +35 8295049084

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annettua lakia (916/2012), työttömyysturvalakia, (1290/2002) sekä eräitä muita lakeja. Muutokset koskevat työnhakijan palveluprosessin järjestämistä työ- ja elinkeinotoimistoissa ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevissa kunnissa sekä työnhakijan kanssa laadittavaan työllistymissuunnitelmaan sisällytettävää työnhakuvelvollisuutta. Työttömyysturvalaissa säädettyjen työttömyysturvaseuraamusten kestoja porrastettaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Muutoksesta aiheutuisi vuoden 2022 alusta lukien arviolta noin 70 miljoonaa euroa henkilöstökustannuksia, jotka kohdistuvat työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan momentille 32.01.03 (Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v). Tarvittavien tietojärjestelmämuutosten tekemisestä aiheutuisi vuonna 2022 kustannuksia arviolta noin 13,0 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 arviolta noin 7,0 miljoonaa euroa. Kustannukset kohdistuvat työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan momentille 32.01.10 (Digitalisaation kehittäminen). Työttömyysturvajärjestelmään liittyvistä muutoksista aiheutuisi kustannuksia sosiaali- ja terveysministeriön pääluokassa momenteille 33.20.50 (Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)) ja 33.20.52 (Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)) vuonna 2022 yhteensä arviolta noin 16,7 miljoonaa euroa ja vuodesta 2023 alkaen arviolta noin 22,8 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion lisäksi kustannuksia aiheutuisi työttömyyskassoille ja Työllisyysrahastolle. Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokassa momentilla 33.10.54 (asumistuki) menot vähenisivät vuonna 2022 arviolta noin 1,6 miljoonaa euroa (vuositasolla 2,4 miljoonaa euroa) ja momentilla 33.10.57 (toimeentulotuki) arviolta noin 4,8 miljoonaa euroa (vuositasolla 7,3 miljoonaa euroa). Esityksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä vähintään 9 500 työllisellä. Tavoitteen toteutuessa julkinen talous vahvistuisi arviolta noin 230 miljoonalla eurolla vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Tässä arviossa ei ole otettu huomioon edellä mainittuja menonlisäyksiä. Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut esitysluonnoksesta lausuntonsa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen