Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/142

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta (HE 169/2021 vp; EV 228/2021 vp)

HE 169/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Tarja Virkkunen, p. +35 8295048252

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta, lain kaivoslain 40 ja 58 §:n muuttamisesta ja lain ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen