Valtioneuvoston asetus TEM/2022/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022-2024

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Nicoleta Kaitazis, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047067
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022-2024. Tukea myönnettäisiin Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisena. Asetuksessa säädettäisiin muun muassa tukikelpoisista romutetuista turvetuotantokoneista, tukitasoista sekä tuen maksamisesta. Lisäksi asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset turvetuotantokoneiden romuttamiseen annettavan tuen myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista tiedoista ja selvityksistä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.1.2022 ja se olisi voimassa 31.12.2024 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022-2024 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Tukea myönnettäisiin valtion talousarvioon otetun määrärahan mukaisesti. Eduskunnan hyväksymissä valtion vuosien 2021 ja 2022 talousarvioissa on varattu yhteensä 29 110 000 euron suuruinen määräraha momentille 32.30.45 (valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen, siirtomääräraha 3 v.). Lisäksi eduskunnan hyväksymissä valtion vuosien 2021 ja 2022 talousarvioissa on ELY-keskukselle varattu yhteensä 315 000 euroa turveyrittäjien neuvontaan ja tukijärjestelmän toimeenpanoon. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Asetus tehostaa vaille käyttöä jääneiden turvetuotantokoneiden ja niiden osien kierrätystä ja muuta hyödyntämistä sekä luonnonvarojen käyttöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen