Hallituksen esitys TEM/2022/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 109/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annettua lakia. Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien johtoreitin valintaa ja hankkeen toteuttamistapaa koskevat säännökset. Ehdotetut säännökset täydentäisivät kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain mukaista lupaharkintaa. Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettuun lakiin tehtäisiin tästä johtuvat muutokset. Lakeihin tehtävillä muutoksilla täydennettäisiin tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla säännöksillä ei muutettaisi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden piiriä. Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta hankkeiden tai lunastuslupamenettelyssä käsiteltävien asioiden määrään. Lain piiriin kuuluvien sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien lunastuslupapäätöksiin sisältyvien eräiden määräysten noudattamisen valvonta esitetään uutena tehtävänä osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.Kokonaisuudessaan valvontatehtävän hoitamisen arvioidaan vaativan kahdeksan henkilötyövuoden suuruisten lisäresurssien ohjaamista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Uusilla säännöksillä arvioidaan olevan suotuisia vaikutuksia ympäristöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen