Valtioneuvoston asetus TEM/2022/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Juho Korteniemi, Johtava asiantuntija p.+35 8295047054
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta. Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta, jonka säännöksiä valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus täydentää, on tullut voimaan 1.7.2022. Tuella korvattaisiin päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia laissa määritellyille toimialoille. Asetuksessa säädettäisiin tuen määrän laskemisesta, tuen hakemisesta ja myöntämisestä, tietojen toimittamisesta sekä kehittämistoimiin liittyvistä edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11 heinäkuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Sähköistämistukea voitaisiin myöntää toiminnanharjoittajille vuosina 2022–2026. Vuoden 2022 lisätalousarvioon sisältyy energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen arviomäärärahaa 87 miljoonaa euroa (mom. 32.20.43). Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023–2026 sähköistämistuelle varattaisiin on varattu 150 miljoonaa euroa vuodessa alkaen vuodesta 2023 vuoteen 2026 saakka. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Myönnettävällä tuella ehkäistäisiin hiilivuotoriskin syntymistä ja siten välillisesti negatiivisten ilmastovaikutusten syntymistä. Tuen käyttöön kohdistuvalla vaatimuksella edistettäisiin tuensaajien siirtymistä hiilineutraalimpaan tuotantoon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen