Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2011/98 kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista muuttamiseksi

U 59/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. +35 8295047355
Asia
Yhdistelmälupadirektiivin päätavoitteena on luoda yhden hakemuksen menettely, jossa on yhdistettynä työtä ja oleskelua varten myönnettävä oleskelulupa eli yhdistelmälupa, sekä taata kolmansien maiden kansalaisille yhtenäiset oikeudet yhdistelmäluvan myöntävän jäsenvaltion kansalaisten kanssa. Komissio ehdottaa direktiivin muuttamista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa ja tehostaa hakumenettelyä. Ehdotukseen sisältyy lisäksi uusia vaatimuksia kolmannen maan kansalaisten takeiden ja yhdenvertaisen kohtelun vahvistamiseksi suhteessa EU-kansalaisiin ja heidän suojelemisen parantamiseksi työvoiman hyväksikäytöltä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen