Hallituksen esitys TEM/2022/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa-asemista ja eräistä tutkista sekä avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 113/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, p. +35 8295047105

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maa-asemista ja eräistä tutkista, jossa säädettäisiin maa-aseman tai tutkan perustamisen sekä maa-asema- ja tutkatoiminnan luvanvaraisuudesta ja valvonnasta. Lupa- ja valvontaviranomaisena toimisi Liikenne- ja viestintävirasto. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avaruustoiminnasta annettua lakia lisäämällä lakiin säännökset, jotka koskevat satelliittikaukokartoituksen harjoittamisen luvanvaraisuutta ja valvontaa. Lupa- ja valvontaviranomaisena toimisi työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi seuraamusmaksun täytäntöönpanosta johtuva tekninen muutos.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi maa-asemista ja eräistä tutkista sekä avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Avaruustoiminnalla on yhä̈ suurempi strateginen merkitys yhteiskunnan toimivuudelle, kansalliselle turvallisuudelle ja eri hallinnonalojen päätöksenteolle. Sekä satelliittikaukokartoitukseen että maa-asema- ja tutkatoimintaan liittyy paitsi uusia liitetoimintamahdollisuuksia myös kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden riskejä. Lainsäädännössä on tarpeen asettaa toiminnan lainmukaisuuden, turvallisuuden ja liiketoimintamahdollisuudet takaavat puitteet. Toimijoiden oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden määrittely laissa selkeyttää alan toimintaa ja hallinnollisia menettelytapoja.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen