Pääomittaminen TEM/2022/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottaminen

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Oskari Räikkönen, p. +35 8295047241

Asia

Päätöksellä valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö tekemään valtion puolesta 200 000 000 euron vastikkeeton sijoitus Ilmastorahasto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtion täysin omistaman erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy:n tehtävänä on toimia rahoittajana hankkeissa, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen. Ilmastorahasto Oy ei pyri maksimoimaan oman toimintansa tuottoa, vaan toteuttamaan yhtiön yhteiskunnalliset tehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. Määräraha kohdennetaan Ilmastorahasto Oy:n markkinaehtoisen sijoitus- ja rahoitustoiminnan menojen rahoittamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tekemään valtion puolesta 200 000 000 euron vastikkeettoman sijoituksen Ilmastorahasto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (RV)

Vaikutukset

Ilmastorahasto Oy:n vapaan oman pääoman korotus 200 000 000 eurolla. Momentille 32.20.88 on vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa myönnetty 300 000 000 euroa (siirtomääräraha 3 v). Määrärahaa saa käyttää Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottamiseen. Määrärahaa ei ole vielä käytetty.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio