Määrärahan jako TEM/2023/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja ohjelmakauden 2021–2027 Interreg-ohjelmien myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2023

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Päivi Poikola, p. +35 8295047278

Asia

Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2022 ja vuoden 2023 talousarvioissa momentille 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) myöntämisvaltuutta yhteensä 658 100 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja ohjelmakauden 2021–2027 Interreg-ohjelmien toteutukseen. Päätöksellä jaettaisiin myöntämisvaltuudet maakuntien alueellisten rahoitussuunnitelmien mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille. Maakuntien liitoille ja Hämeen ELY-keskukselle jaettaisiin lisäksi valtuudet käytettäväksi Itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin. Rakennerahasto-ELY-keskuksille jaettaisiin lisäksi valtakunnallisten teemojen mukaiset valtuudet ministeriöiden kesken sovitun jaon mukaisesti. Maakuntien liitoille jaettaisiin lisäksi kestävän kaupunkikehittämisen toimenpiteisiin tarkoitetut valtuudet sekä Interreg-ohjelmien valtuudet. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2021 -tietojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tekemään tarvittaessa muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin myöntämisvaltuuksiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen osuuden ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2023 välittävien toimielinten käytettäväksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman ja ohjelmakauden 2021-2027 Interreg-ohjelmien toimeenpanoon ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön siirtämään myöntämisvaltuuksia alueiden välillä ylimaakunnallisissa hankkeissa ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin myöntämisvaltuuksiin (RV)

Vaikutukset

EU:n alue- ja rakennepolitiikan myöntämisvaltuuksilla toteutetaan valtioneuvoston 21.10.2021 hyväksymän Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sekä valtioneuvoston 16.9.2021 ja 11.11.2021 hyväksymien Interreg-ohjelmien mukaista hanketoimintaa. Uudistuva ja osaava Suomi ohjelmasta rahoitetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kiertotaloutta. Ohjelmasta rahoitettavat hankkeet tukevat myös työllistymistä, kouluttautumista sekä syrjäytymisen ehkäisyä. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa momentilta 32.30.64 kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2024, 2025 ja 2026 talousarvioihin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen