Valtioneuvoston asetus TEM/2023/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023–2027

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Nicoleta Kaitazis, p. +35 8295047067

Asia

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023–2027. Asetuksessa säädettäisiin muun muassa energiatuen kohdentumisesta, tuen myöntämisen yleisistä ja erityisistä edellytyksistä, tukitasoista sekä säädettäisiin energiatuen maksamisen edellytyksistä. Asetus vastaisi sisällöltään pääosin edellistä energiatukiasetusta, jonka voimassaolo päättyi 31.12.2022. Energiatukea voitaisiin myöntää uusiutuvan energian tuotantoa, energiatehokkuutta tai muutoin energiajärjestelmän vähähiilisyyttä edistäviin investointi- ja selvityshankkeisiin, jos tuella voitaisiin katsoa oleva kannustava vaikutus. Lisäksi tukea olisi mahdollista myöntää myös hukkalämmön hyödyntämistä edistäville hankkeille ja Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille hankkeille. Tuen myöntämisestä päättäisivät työ- ja elinkeinoministeriö sekä Rahoituskeskus asetuksessa asetettujen raja-arvojen perusteella. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.3.2023 ja se olisi voimassa 31.12.2027 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023–2027 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Energiatukea voidaan myöntää valtion talousarvion ja siihen sisältyvän valtuutuksen mukaisesti. Eduskunnan hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa on energiatukea varten varattu yhteensä 253,1 miljoonan euron suuruinen määräraha momentille 32.20.41. YMPÄRISTÖLLISET: Energiatuen keskeisenä tavoitteena on vähentää energian tuotannon ja käytön ympäristö- ja ilmastohaittoja. Tukea myönnettäisiin etenkin hankkeisiin, jotka edistävät pitkän aikavälin kansallisten ja EU:ssa asetettujen energiapoliittisten tavoitteen saavuttamista ja EU:n energiatehokkuustavoitteen toteutumista. Valmistuessaan hankkeet vähentävät Suomen vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä. VIRANOMAISVAIKUTUKSET: Asetus ei aiheuttaisi merkittäviä organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen