Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta digitaalisten välineiden ja prosessien käytön laajentamiseksi ja parantamiseksi yhtiöoikeuden alalla

U 4/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jyri Oksanen, p. +35 8295047123

Asia

Komissio antoi 29.3.2023 direktiiviehdotuksen COM(2023) 177 lopullinen direktiivien 2009/102/EY ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta digitaalisten välineiden ja prosessien käytön laajentamiseksi ja parantamiseksi yhtiöoikeuden alalla. Ehdotuksen tavoitteena on lisätä yritystoimintaan liittyvää avoimuutta ja vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Ehdotuksessa esitetään yritysrekistereissä ja rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmässä (BRIS) saatavilla olevien yritystietojen lisäämistä ja tietojen luotettavuuden parantamista. Edelleen pyritään vahvistamaan yhden kerran periaatteen toteutumista perustettaessa sivuliikkeitä ja tytäryhtiöitä rajat ylittävästi samoin kuin muissa rajat ylittävissä toimissa, luomaan yhteinen yritysrekisteriote ja digitaalinen valtakirja helpottamaan yrityksen puolesta asiointia sekä vähentämään muodollisuuksia.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Komissio arvioi ehdotuksen vähentävän EU-alueella rekisteröityjen yritysten hallinnollista taakkaa, vähentävän kustannuksia sekä helpottavan yritystoiminnan aloittamista muissa jäsenmaissa. Ehdotuksen mukaan vuotuisten säästöjen arvioidaan rajat ylittävissä toimissa olevan EU-alueen yrityksille 437 miljoonaa euroa. Kertakustannuksia yrityksille syntyy noin 311 miljoonaa euroa. Jäsenvaltioiden yritysrekistereille arvioidaan tulevan noin 5,4 miljoonan euron kertaluontoiset tietojärjestelmäkulut, vuotuisten kulujen lisäyksen arvioidaan olevan noin 4 miljoonaa euroa ja yritysrekisterien vuotuisten tulonmenetysten olevan 7,9 miljoonaa. Muiden kuin rekisteriviranomaisten odotetaan hyötyvän luotettavammasta rekisteritiedosta ja siitä, että ne voivat pyytää tiedot suoraan yritysrekisteriltä yrityksen sijaan. Muutoksilla olisi positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan lisäämällä yrityksistä saatavilla olevia tietoja ja tekemällä sisämarkkinoista reilummat. Uudistuksista aiheutuvia hyötyjä ja kustannuksia suomalaisille yrityksille on vaikea arvioida. Patentti- ja rekisterihallitus on alustavasti arvioinut, että ehdotuksen mukaisesti hyväksyttynä tietojärjestelmäkulut olisivat useita miljoonia euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen