Valtioneuvoston asetus TEM/2023/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus satelliittikaukokartoitusta koskevista raja-arvoista

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Nathalie Dahl, p. +35 8295047232

Asia

Avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) 1 §:n 6 momentin ja 11 c §:n 2 momentin asetuksenantovaltuuden nojalla valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan säädettäväksi niistä teknisistä raja-arvoista, joiden ylittyessä satelliittikaukokartoitus koskien maapallon tai avaruusesineiden kuvantamista kuuluisi avaruustoimintalain soveltamisalan ja luvanvaraisuuden piiriin. Asetusta sovellettaisiin, kun kaukokartoitustoimijan satelliittikaukokartoituksessaan maapallon tai avaruusesineiden kuvantamiseen käyttämät laitteet ovat suorituskyvyltään sellaisia taikka sellaisiksi paranneltavissa tai muokattavissa, että ehdotetun asetuksen 2 §:n 1 momentissa säädetyt raja-arvot voisivat ylittyä missä tahansa toiminnan harjoittamisen vaiheessa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.7.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen satelliittikaukokartoitusta koskevista raja-arvoista

Vaikutukset

Ehdotetulla asetuksella osoitetaan, millainen satelliittikaukokartoitus kuuluu avaruustoimintalain soveltamisalaan. Raja-arvojen määrittelyllä saatetaan merkittäviä riskejä sisältävä satelliittikaukokartoitus luvanvaraisuuden ja valvonnan piiriin, mikä vähentää toiminnan mahdollisia haitallisia vaikutuksia kansalliselle turvallisuudelle ja ulko- ja turvallisuuspoliittisille intresseille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen