Hallituksen esitys TEM/2024/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 21/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Nea Brandt, p. +358 295 047 239

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavan kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, joka tulee voimaan 1.1.2025. Ehdotetulla lailla kunnille ja hyvinvointialueille maksettavan laskennallisen korvauksen korvausaikaa lyhennettäisiin. Kunnan ja hyvinvointialueen työnjakoa kuntapaikalle ohjattavien henkilöiden vastaanotossa selkeytettäisiin. Lisäksi ehdotetaan, että kunta tai työvoimaviranomainen voisi periä kotoutuja-asiakkaalta maksun käyttämättä jätetystä palvelusta, jos siitä on aiheutunut kunnalle tai työvoimaviranomaiselle tulkitsemiskustannuksia. Ehdotetulla lailla lisättäisiin maahanmuuttajan omaa vastuuta kotoutumisestaan ja käytännön asioiden hoitamisesta. Lisäksi alaikäisinä ilman huoltajaa tulleiden nuorten aikuistumisen tuen yläikäraja laskettaisiin 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen.

Esityksessä ehdotetaan muutettavan myös voimassa olevaa kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia ja työttömyysturvalakia. Osa ehdotetuista lakimuutoksista olisi teknisiä.

Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.1.2025. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.