Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2024/64

« Tasavallan presidentin esittely 17.5.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 12/2024 vp; EV 29/2024 vp)

EV 29/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. +358 295 049 001

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ja

määrää lait tulemaan voimaan 18 päivänä toukokuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.