Valtioneuvoston päätös TEM/2024/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +358 295 063 523

Asia

Valtioneuvoston ehdollisen suostumuksen perusteella Suomen Hyötytuuli Oy saisi suorittaa merialueen ja merenpohjan tutkimuksia suunnitteilla olevien uusien merituulivoimapuistojen suunnitelluilla alueilla Tiira, Kihu, Lunni ja Ruokki Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksissa kuvatuilla tavoilla. Valtioneuvosto ei myönnä suostumusta hakijan tutkimusalueen Kiisla hakemuksen osalta.

Suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 31.12.2026 asti.

Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttäisi liitteenä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava tutkimuksissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään tutkimuksilla sellaiset teknisesti, toiminnallisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukaiset hankealueet uusille merituulivoimapuistoille, että Suomen talousvyöhykkeen nykyinen tai mahdollinen myöhempi taloudellinen hyödyntäminen tai muu käyttö tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.

Esitys

Valtioneuvosto antaa liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksen Suomen Hyötytuuli Oy:lle suorittaa merituulivoimapuistohankkeisiin liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksissa Tiira, Kihu, Lunni ja Ruokki sekä hakijan antamassa selityksessä kuvatuilla tavoilla

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.