Hallituksen esitys TEM/2024/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 68/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Ariann Grandell, p. +358 295 047 236

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksessä ehdotetaan lisättävän työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytykseksi erillinen palkkaraja, jonka taso määritellään valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi sääntelyä toimeentuloedellytyksen alarajasta osa-aikatyössä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2024. Lain 72 § tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.1.2025, koska se liittyy julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön. Sitä sovellettaisiin jatkolupahakemuksiin kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.