Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2024/77

« Tasavallan presidentin esittely 13.6.2024 10.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2024 vp; EV 39/2024 vp)

EV 39/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Erityisasiantuntija Nea Brandt, p. +358 295 047 239

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja

määrää liitteinä 3–4 olevan lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2024 ja

muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.