Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2024/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2024 10.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2024 vp; EV 45/2024 vp)

EV 45/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén, p. +358 295 047 143

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2022 tehdyt muutokset ja vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi ja

määrää liitteinä 5–6 olevan lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025 ja

liitteinä 7–8 olevan lain, lukuun ottamatta 13 luvun 12 §:n 1 momenttia, tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.