Hallituksen esitys TEM/2024/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

HE 11/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. +358 295 047 027

Asia

Esityksellä annetaan suoraan sovellettavaa digimarkkinasäädöstä ((EU) 2022/1925) täydentävää kansallista sääntelyä sen varmistamiseksi, että kansallisten viranomaisten toimivaltuudet ovat selkeät ja riittävät asetuksen täytäntöönpanosta vastaavan Euroopan komission avustamiseksi ja asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Esityksessä esitetään muutettavaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettua lakia siten, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimisi keskitettynä kansallisena yhteysviranomaisena digimarkkinasäädökseen liittyvissä asioissa sekä voisi salassapitosäännösten estämättä vastaanottaa digimarkkinasäädöksen artikloissa tarkoitettuja tietoja muilta kansallisilta viranomaisilta ja luovuttaa niitä Euroopan komissiolle. Lisäksi lakiin esitetään lisättäväksi säännökset Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimimisesta komissiota avustavana viranomaisena digimarkkinasäädöksen nojalla tehtävillä tarkastuksilla ja markkinatutkimuksissa sekä markkinatutkimuksen aloittamista koskevan pyynnön tekijänä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.