Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Elinkeinoministeri Katri Kulmunin puhe Team Finland -päivässä 22.8.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö
22.8.2019 9.32
Puhe
Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

(muutosvarauksin) Arvoisat vientiyritysten edustajat, Arvon suurlähettiläät, Hyvät Team Finland –kollegat, Hyvää huomenta ja erinomaista Team Finland -päivää teille kaikille!

Hallituksemme ja ministerikauteni alkutaival on ollut työntäyteinen. Hallitusohjelman toimeenpanon lisäksi erityisesti kolmannen EU-puheenjohtajuuskautemme käynnistyminen tarjoaa mahdollisuuden edistää Suomelle tärkeitä teemoja kansainvälisesti. Työssäni elinkeinoministerinä koen olevani etuoikeutettu päästessäni tekemään töitä Suomen kestävän kasvun sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien suomalaisyritysten ja yrittäjien menestyksen eteen.

Hallitusohjelmamme perustuu kestävän kasvun tavoitteisiin, mikä edellyttää elinkeinoelämän uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä. Myös 75 prosentin työllisyystavoite on varsin kunnianhimoinen. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa olennaisessa roolissa on yrittäjyys. Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin takaamiseksi hallituksen on toimillaan rakennettava vakaa ja ennustettava toimintaympäristö, jossa yritykset uskaltavat investoida, kasvaa ja kansainvälistyä. Yritysystävällisemmässä ja kilpailukykyisemmässä Suomessa henkilökunnan palkkaaminen on helppoa ja verotus kannustaa yrittäjyyteen. Aiempaa vahvemmalla yrittäjyyspolitiikalla aiomme madaltaa yritystoiminnan aloittamisen ja kasvun kynnystä. Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja vakaa toimintaympäristö lisäävät riskinottokykyä ja kasvuhalua sekä edistävät yritysten uudistumista ja kansainvälistymistä. Yrittäjyys edellyttää riskinottoa, mutta riittävillä kannusteilla voimme varmistaa, että riskinotosta seuraa voittoa ja menestystä.

Arvoisat kuulijat,

Ajankohtaiset, globaalit megatrendit kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio ovat väistämättömiä ilmiöitä, joiden ratkaisemisessa voimme Suomessa ottaa johtoaseman. Voimme valita, näemmekö vallitsevat haasteet rajoitteena vai mahdollisuutena. Näihin megatrendeihin vastaaminen on myös tilaisuus synnyttää kestävää talouskasvua, kehittää uusia innovaatioita ja kumppanuuksia, monipuolistaa Suomen elinkeinorakennetta sekä vallata uusia markkinoita. Haluan nähdä ilmastonmuutoksen uhkan sijasta mahdollisuutena - voimme vastata näihin haasteisiin suomalaisella ensiluokkaisella teknologialla ja vahvalla osaamisella. Ilmastoteknologia, vähähiilisyys sekä bio- ja kiertotalous ovat aloja, joilta suomalaisilta yrityksiltä löytyy ainutlaatuisia ratkaisuja ja globaaleilta markkinoilta kasvavaa kysyntää. Ilman teollisuuden puhtaampia tuotantoprosesseja ja yhteiskunnan systeemistä muutosta hallituksemme kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. Hallitusohjelman mukainen siirtyminen kohti ilmastoystävällisempää kiertotaloutta muuttaa tapojamme tuottaa ja kuluttaa, mutta myös synnyttää talouskasvua ja työpaikkoja. Suomella on tilaisuus toimia suunnannäyttäjänä globaalien kehityshaasteiden ratkaisemisessa, samalla luoden kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa yrityksillemme. Yhdessä kollegaministeri Skinnarin kanssa koemme vahvasti, että kehitys-, kauppa-, innovaatio- ja elinkeinopolitiikka on nähtävä synergisenä kokonaisuutena, joka tukee yrityksiämme näihin globaaleihin haasteisiin vastaamisessa.

Dynaamisessa, globaalissa taloudessa jatkuva oppiminen ja uudistuminen ovat kilpailukyvyn edellytyksiä. Innovaatiot ja huippuluokan osaaminen ovat tärkeitä kansainvälisen kilpailukykymme sekä talouskasvutavoitteidemme saavuttamiseksi. Suomalaisyritysten niin teollisuudessa kuin palveluissa on oltava kehityksen kärjessä, mikä edellyttää elinkeinoelämän jatkuvaa radikaalia uudistumista sekä osaavan työvoiman saatavuutta. Yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten välillä auttaa osaamisen monipuolisessa rakentamisessa sekä innovaatioiden kaupallistamisessa.

Mahdollistaakseen elinkeinoelämän uudistumisen ja kansainvälisen menestyksen hallituksemme on tekemässä resurssilisäyksiä kansainvälistymisen edistämiseen sekä julkiseen TKI-rahoitukseen, jolla vauhditetaan yksityisiä investointeja sekä houkutellaan ulkomaisia investoijia Suomeen. Hallitusohjelman pohjalta käynnistettävää viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmaa sekä ns. yritysvetoista TKI-pakettia valmistellaan yli toimialarajojen yksityisen sektorin tarpeita kuullen. Vahvistamme yritysten kansainvälistymisen kannalta keskeistä ulkomaanverkostoa ja investoimme lisäresursseja Talent Boost –toimintoihin, joilla mahdollistamme ulkomaisten huippuosaajien saamisen entistä tehokkaammin suomalaisyritysten kansainvälistymisen tueksi. Nämä päätökset ja toimenpiteet vauhdittavat vientiä, tukevat kilpailukykyisten ekosysteemien kehittymistä, edesauttavat yritystemme uudistumista ja kilpailukykyä globaaleissa arvoverkostoissa – siten valaen pohjaa myös tulevalle kasvulle.

Hyvät kuulijat,

Business Finland on keskeisin hallinnonalani tuki yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen polulla. Business Finlandin palveluvalikoimasta löytyvät innovaatiorahoituksen, kansainvälistymisen ja viennin edistämisen, Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämisen palvelut. Kesäkuussa nimitetty Business Finlandin uusi, syyskuussa kautensa aloittava pääjohtaja Nina Kopola, tuo laivan ohjaamiseen laajan ja monipuolisen johtamisen sekä yrityselämän kokemuksensa. Meillä on suuret odotukset hänen pääjohtajakaudelleen: odotan Kopolan luotsaavan Business Finlandin globaalissa mittakaavassa menestyväksi organisaatioksi, joka vastaa uudistuvien ja kansainvälistyvien yritysten tarpeisiin osaavan henkilöstönsä sekä kattavan palveluvalikoimansa ja kumppanuuksiensa ansiosta.

Business Finland on ottanut vahvan roolin myös Team Finland -verkoston, julkisten kansainvälistymispalvelutarjoajien yhteistoiminnan veturina. Yhdessä kumppaniensa kanssa verkosto tarjoaa sujuvan palvelupolun kansainvälistyville yrityksille, lisäarvon syntyessä eri toimijoiden erityisosaamisesta ja näiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä ja synergioista. Ydintavoitteena on Suomessa toimivien yritysten viennin ja kansainvälisen kasvun vauhdittaminen, mitä tuetaan kasvattamalla pk-yritysten kansainvälistymisosaamista. Tarvitsemme Suomeen lisää strategisesti kansainvälisyyteen panostavia kasvu- ja keskisuuria yrityksiä.

Team Finland ‑toiminnalla on seitsemän vuoden aikana ollut useita kehitysvaiheita, joissa on painottunut mm. ulkomaantoimintojen tiivistäminen, viestintä, yhden luukun periaate ja TF-tunnustelupalvelu, jolla on pyritty madaltamaan yrityksen kynnystä löytää itselleen sopivat palvelut. Viimeisen vuoden aikana Team Finland -verkoston toimijat ovat Business Finlandin johdolla hitsaantuneet entistä tiiviimmin yhteen tehden työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Palveluiden konkreettisia pullonkauloja ja päällekkäisyyksiä on purettu, jotta yrityksen kokonaispalvelu olisi entistä sujuvampaa ja vastaisi nopeammin ja paremmin kansainvälistymistä ja kasvua tavoittelevien yritysten tarpeisiin. Esimerkki yhteisestä ponnistuksesta on tämä tilaisuus.

Arvoisat kuulijat,

Suomen alueellinen kehitys ja sitä tukevat julkiset palvelut ovat ministerikauteni prioriteetteja. Haluan varmistaa edellytykset yrittäjyyteen, uudistumiseen ja kansainväliseen kasvuun kaiken kokoisille yrityksille ympäri Suomen. Alueilla erinomaista työtä suomalaisyritysten kansainvälistymisen eteen tekevät ELY-keskusten Team Finland –koordinaattorit, joiden tehtävänä on löytää oman alueensa kasvuhakuiset yritykset ja auttaa kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä tunnistamaan kansainvälistymismahdollisuuksia sekä kehittämään osaamistaan ja toimintaansa. Koordinaattorit neuvovat yritykset niin Business Finlandin kuin muidenkin Team Finland -organisaatioiden palveluiden äärelle, ja sitä kautta maailmalle. Paikalliset toimijat ovat tärkeässä roolissa tasapuolisen aluekehityksen kannalta – kaikkialla Suomessa on oltava mahdollista harjoittaa kannattavaa yritystoimintaa ja kansainvälistyä. Vahvat linkit koti- ja ulkomaan sekä kansallisten ja alueellisten palveluiden välillä varmistavat palvelun jatkuvuuden yrityksen eri kasvuvaiheiden aikana.

Arvoisat yritysedustajat,

Yli 600 ilmoittautunutta tähän tilaisuuden kertoo suomalaisyritysten kiinnostuksesta kansainväliseen kasvuun. Teillä yritysedustajilla on tänään loistava mahdollisuus tavata muita yrityksiä ja kohdemaiden suurlähettiläitä sekä keskustella kansainvälistymispalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Kannustan ottamaan yhteyttä ja kysymään tietoa ja tukea. Mitä enemmän saamme palautetta, sitä paremmiksi palvelumme kehittyvät. Kuulen myös itse mieluusti kuulumisianne. Toivottavasti tapaankin monia teistä syksyn aikana, esimerkiksi johtamillani Team Finland –vienninedistämisvierailuilla sekä eri tilaisuuksissa alueilla.

Toivotan teille mitä parhainta Team Finland -päivää ja alkavaa syksyä!

Sivun alkuun