Hyppää sisältöön

Siemens, Gasum och Pirkanmaan Jätehuolto Oy får stöd för spetsprojekt inom energisektorn

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2018 13.55
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har genom sina beslut den16 februari 2018 beviljat stöd för spetsprojekt inom energisektorn till Gasum Oy:s och Pirkanmaan Jätehulto Oy:s anläggningar som producerar biogas för trafiksektorns behov samt Siemens Ab:s virtuella kraftverk, som erbjuder efterfrågeelasticitet på elmarknaden. Det sammanlagda beloppet av stöd som beviljades uppgår till 20,75 miljoner euro.

Gasum får 7,83 miljoner euro för byggande av en biogasanläggning i Lojo och Pirkanmaan Jätehuolto Oy får 4,55 miljoner euro för byggande av en biogasanläggning på Koukkujärvi avfallshanteringsområde i Nokia.

Båda anläggningar producerar biogas främst för trafiksektorns behov. De kommer dock att vara kopplade till gasnätet, så att det också är möjligt att ersätta naturgas inom el- och värmeproduktionen med biogas. Anläggningarna ska enligt planerna byggas så att de har två linjer, vilket betyder att de kan ta emot råvaror av mycket varierande slag, såsom bioavfall och slam av olika slag. Projekten möjliggör också utveckling av återvinningen av näringsämnen.

Siemens får 8,38 miljoner euro för att starta ett digitalt virtuellt kraftverk. Det virtuella kraftverket är en digital programvaruplattform som sådana utspridda belastningar som är avsedda för marknaden för efterfrågeelasticitet ansluts till. Sådana uppkommer huvudsakligen inom olika slags fastigheter eller av andra skilda belastningar som inte självständigt kan delta i störningsreservmarknaden. Kraftverkets totalkapacitet är 32 megawatt. Av dem härstammar 10 megawatt från utspridda elreserver och 22 megawatt från sådan husteknisk kapacitet som är lämplig för efterfrågeelasticitet.

En närmare beskrivning av projekten finns i bilagan (på finska)

Med hjälp av programmet för spetsprojekt för investeringar inom energisektorn främjas framtida energilösningar för att de energi- och miljömål som uppställts nationellt och av EU för år 2030 skulle kunna nås. Regeringen har anvisat energisektorn tilläggsfinansiering på 100 miljoner euro för detta ändamål. Pengarna är avsedda särskilt för ökad framställning av avancerade biodrivmedel och främjande av ny energiteknik och kommersialiseringen av den.

Efter de beslut som fattats i dag har sammanlagt 80 miljoner euro i stöd kanaliserats till 18 spetsprojekt inom energisektorn. I siffran ingår de beslut som fattats under 2016 och 2017. Projektens investeringskostnader uppgår till sammanlagt cirka 270 miljoner euro.

Av stödet har 40 miljoner euro beviljats för nio biogasprojekt som, när de har genomförts, producerar en mängd biogas som skulle räcka för att tillgodose gasbehovet hos 30 000 gasdrivna bilar. Också andra projekt för ny energiteknik har stötts med 40 miljoner euro. I dessa nio projekt ingår exempelvis Finlands största solkraftverk, demonstrationsprojekt för geotermisk energi, utvidgning av det offentliga laddningsnätet för gasbilar, projekt för främjande av energieffektiviteten och projekt för främjande av efterfrågeelasticiteten.

Förfarandet för ansökan om stöd för spetsprojekt baserar sig på konkurrens mellan projekten. Sammanlagt närmare 70 ansökningar till programmet inlämnades åren 2016 och 2017. Målet var att stöda sådana projekt som på bästa sätt bidrar till uppnåendet av de energi- och klimatmål som satts upp för år 2030. Vid valet av projekt som beviljades stöd låg tyngdpunkten på bl.a. projektens demonstrationsvärde, beloppet av stöd som söktes, projektens genomförbarhet, energieffekter och kostnadseffektivitet. Särskild uppmärksamhet fästes också vid genomförbarheten av projekt enligt den uppsatta tidtabellen.

Minister Tiilikainen berättär om beslut för spetsprojekt inom energisektorn(på finska)

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, överinspektör, ANM, tfn 029 506 4815
Kati Veijonen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7170

 
Sivun alkuun