Hyppää sisältöön
Media

Esitysluonnos sähkön siirtohintojen nousua hillitsevistä toimista lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2020 12.58
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla pyritään hillitsemään sähkönjakelun hintojen nousua.

 Lisäksi ehdotetaan sääntelymuutoksia, jotka loiventavat mahdollista kustannustason nousua jaksottamalla kustannuksia pitemmälle ajanjaksolle ja alentamalla kertakorotuksen suuruutta.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia sähkömarkkinalakiin, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettuun lakiin ja lakiin Energiavirastosta. Lausuntopyyntö on osoitteessa: www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoaika päättyy 14.2.2020. Sen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu virkatyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi maaliskuun lopulla.

Esityksellä pannaan toimeen pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi.

Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimus haastavimmilla alueilla vuoteen 2036 mennessä

Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa esitetään jatkettavaksi vuodesta 2028 kahdeksalla vuodella vuoden 2036 loppuun saakka sellaisille, pääasiassa haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille, jotka joutuvat 2020-luvulla tekemään isoja verkkorakenteen muutoksia toimitusvarmuusvaatimukset täyttääkseen. Samalla nykyisestä poikkeuslupamenettelystä luovuttaisiin.

Muutos laskisi näiden verkonhaltijoiden investointikustannuksia, koska ne voisivat välttää ennenaikaisia verkon osien uusimisia. Investointitarve pienenisi myös maaseudun sähkönkulutuksen luonnollisen vähenemisen johdosta. Lisäksi ehdotus loiventaisi kustannustason nousua jaksottamalla investointeja pitemmälle ajanjaksolle. Pitempi siirtymäaika mahdollistaa myös paremmin jatkuvasti kehittyvien älykkäiden ratkaisuiden käyttöönoton ja hyödyntämisen.

Sähköverkon uusimiseen ja rakentamiseen lisää kustannustehokkuutta ja valvontaa

Verkon kehittämisvelvollisuutta koskevaan säännökseen (sähkömarkkinalain 19 §) lisättäisiin säännös, jonka mukaan verkonhaltijan olisi suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että verkonhaltija tuottaisi siirto- ja jakelupalvelun verkkonsa käyttäjille kustannustehokkaalla tavalla.

Jakeluverkon kehittämissuunnitelman tulisi jatkossa sisältää myös suunnitelma kulutusjouston, sähkövarastojen, verkonhaltijan energiatehokkuustoimenpiteiden ja muiden resurssien mahdollisesta käyttämisestä vaihtoehtona jakeluverkon siirtokapasiteetin laajentamiselle. Ehdotuksella pyritään siihen, että jakeluverkonhaltijat huomioivat kaikki käytössä olevat mahdolliset toimenpiteet verkon uusimiseksi, kapasiteetin laajentamiseksi ja toimitusvarmuuden tason nostamiseksi. Maakaapeloinnin ohella tulisi ottaa paremmin huomioon myös muut vaihtoehdot.

Sähkömarkkinalain jakeluverkon kehittämissuunnitelmaa koskevaa säännöstä (52 §) täydennettäisiin niin, että suunnitelman avulla voitaisiin valvoa jakeluverkon kehittämisen kustannustehokkuutta. Energiavirastolle esitetään toimivaltaa määrätä jakeluverkonhaltijaa muuttamaan suunnitelmaa, jos siihen sisältyvät toimenpiteet eivät ole kokonaisuutena arvioiden kustannustehokkaita vaatimukset täyttäviin vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin verrattuna.

Sähkönsiirron korotusten hintakatto 12,5 % – yhtiöiden alituottojen tasaamiseen lisää aikaa

Sähkönsiirron ja -jakelun vuosikorotuksen enimmäismäärää esitetään laskettavaksi 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista. Nykyinen hintakatto sisältyy syyskuussa 2017 voimaan tulleeseen sähkömarkkinalakiin. Sitä edelsi eräiden siirtoyhtiöiden edellisenä talvena tekemät poikkeuksellisen suuret hinnankorotukset, joita ne joutuivat alentamaan julkisen kohun ja kuluttaja-asiamiehen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettuun lakiin (14 §) ehdotetaan muutosta, jonka mukaan verkonhaltijalla olisi mahdollisuus tasoittaa neljän vuoden valvontajaksolle vahvistettavaan kohtuulliseen tuottoon nähden syntyvä alijäämä kahden seuraavan valvontajakson kuluessa nykyisen yhden jakson asemesta. Muutos mahdollistaisi siirtohintojen korotusten siirtämisen eteenpäin ilman sähkönkäyttäjille aiheutuvia lisäkustannuksia. Käytännössä tämä tarkoittaisi tasaisempia siirtomaksuja, kun sama siirtomaksumäärä kerättäisiin pidemmällä aikavälillä.

Sähkönsiirron hintoja koskeva hallituksen esitysluonnos (16.1.2020)
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, puh. 029 506 4217

 
Sivun alkuun