Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Proposition om åtgärder för att begränsa höjningar av elöverföringspriser på remiss

Arbets- och näringsministeriet
16.1.2020 12.58
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om en regeringsproposition som syftar till att begränsa höjningarna av elöverföringspriserna. I bestämmelserna föreslås också ändringar som jämnar ut eventuella höjningar av kostnadsnivån genom att kostnaderna periodiseras över en längre tid och taket för engångshöjningar sjunker.

I propositionen föreslås ändringar i elmarknadslagen, lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden samt lagen om energimyndigheten. Begäran om utlåtande finns på www.utlatande.fi. Remisstiden pågår till den 14 februari 2020. Efter det fortsätter tjänstemännen bereda lagändringarna. Målet är att propositionen ska överlämnas till riksdagen i slutet av mars.

Genom propositionen genomförs de åtgärder i statsminister Marins regeringsprogram som syftar till att begränsa elöverföringspriserna. 

Elleveransen i de områden där utmaningarna är störst ska säkerställas före 2036

Det föreslås att tiden för att sätta i kraft kraven i fråga om säkra elleveransen förlängs med åtta år från 2028 till utgången av 2036 främst för de distributionsnätsinnehavare som finns i glesbygden och som är tvungna att genomföra stora strukturella nätförändringar under 2020-talet för att kunna uppfylla kraven om att säkra elleveransen. Samtidigt slopas också det nuvarande förfarandet med undantagstillstånd.

Ändringen sänker distributionsnätsinnehavarnas investeringskostnader eftersom nätdelar inte behöver förnyas i förtid. Behoven att investera minskar också på grund av den naturliga minskningen av elförbrukningen på landsbygden. Förslaget innebär att höjningen av kostnadsnivån jämnas ut då investeringarna kan periodiseras över en längre tid. Eftersom övergångsperioden är lång blir det dessutom möjligt att ta i bruk och utnyttja nya intelligenta lösningar.

Ökad kostnadseffektivitet och tillsyn när eldistributionsnät förnyas eller byggs

Till paragrafen om skyldigheten att utveckla elnätet (elmarknadslagen 19 §) fogas en bestämmelse som förpliktar nätinnehavaren att planera, bygga och underhålla elnätet på ett sådant sätt att överförings- och distributionstjänsten blir kostnadseffektiv för nätanvändarna. 

I fortsättningen måste utvecklingsplanen för eldistributionsnätet även innehålla en plan för hur  förbrukningsflexibilitet, ellager, nätinnehavarens energieffektiviserande åtgärder och andra resurser kan användas som alternativ i stället för att utöka överföringskapaciteten. Syftet med förslaget är att distributionsnätsinnehavarna ska beakta alla tillgängliga åtgärder som kan vidtas för att förnya nätet, utöka kapaciteten och höja nivån på elleveransen. Man borde i större grad beakta också andra alternativ än bara jordkablar.

Bestämmelsen i elmarknadslagen om utvecklingsplanen för distributionsnät (52 §) kompletteras så att planen kan användas för att övervaka att distributionsnät utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt. För energimyndigheten föreslås det ett bemyndigande som ger den rätt att bestämma att nätinnehavaren ska ändra planen ifall en åtgärd i den inte som helhet kan anses vara kostnadseffektiv jämfört med en alternativ åtgärd.

Tak på 12,5 % för höjningar av elöverföringspriser -  utjämningsperioden vid underavkastning förlängs

Enligt förslaget ska taket för den årliga höjningen av elöverförings- och eldistributionspriserna sänkas till 12,5 procent jämfört med nu gällande 15 procent. Det gällande pristaket följer den elmarknadslag som trädde i kraft i september 2017. Taket var en följd av de exceptionellt stora prishöjningar som elöverföringsbolagen gjorde under den föregående vintern, som de sedan måste ändra efter den uppståndelse de orsakade i offentligheten och förhandlingarna med konsumentombudsmannen.

I lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (14 §) föreslås det en ändring som ger nätinnehavaren en möjlighet att under de två följande tillsynsperioderna täcka det underskott som uppstår i relation till den skäliga avkastning som fastställs för tillsynsperioden på fyra år. Enligt den gällande paragrafen måste detta göras redan inom den följande första perioden. Ändringen gör det möjligt att skjuta upp höjningarna av överföringspriserna utan några extra kostnader för elförbrukarna. I praktiken betyder detta mindre variation i överföringsavgifterna, eftersom samma avgiftsbelopp tas ut under en längre tid.

Ytterligare information:
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828
Tatu Pahkala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4217

 
Sivun alkuun