Hyppää sisältöön

EU:s konkurrenskraftsråd behandlar EU:s industristrategi och regleringen av onlineplattformar, det europeiska forskningsområdet och rymden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2021 9.08
Pressmeddelande

EU:s konkurrenskraftsråd sammanträder i Bryssel den 27 och 28 maj 2021. Ministrarna med ansvar för den inre marknaden och industripolitiken ska då diskutera EU:s uppdaterade industristrategi och regleringen av digitala tjänster och digitala marknader. Ministrarna med ansvar för forskning och innovation ska diskutera reformen av det europeiska forskningsområdet (ERA). I fråga om rymdfrågorna behandlas bland annat hanteringen av rymdtrafiken.

Vid mötet representeras Finland av statssekreterare Jukka Ihanus.

Finland ställer sig bakom EU:s gemensamma regler för onlineplattformar

Vid mötet diskuteras förslag till rättsakter som gäller digitala tjänster och den digitala marknaden. Syftet med förslaget till rättsakt om digitala tjänster är att fastställa EU-omfattande regler för olika internetaktörer, från de minsta aktörerna till de största globala onlineplattformarna. Aktörerna åläggs krav som står i proportion till deras tjänster och deras storlek och som syftar till en trygg, förutsägbar och tillförlitlig nätmiljö. 

Genom rättsakten om digitala marknader ska man ingripa i orättvis praxis som företag och konsumenter möter när de uträttar ärenden på onlineplattformar. Finland betonar att den nya regleringen ska vara tydlig och flexibel. Plattformsföretagens och marknadens särpräglade egenskaper ska beaktas.  

– En del av de digitala storbolagen och företagen inom sociala medier har blivit så stora att deras verksamhet har negativa konsekvenser för hela samhället. Genom den nya regleringen på EU-nivå måste man ingripa i de problem som företag och konsumenter möter. I synnerhet tillgången till data är en kritisk konkurrensfaktor. Den insamlade informationen ska betjäna människor, företag och samhället, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

EU:s uppdaterade industristrategi utnyttjar pandemins lärdomar

Vid mötet behandlas EU:s uppdaterade industristrategi och tryggandet av tillgången till råvaror av avgörande betydelse. Strategin utnyttjar de lärdomar som dragits av pandemin. Målet är att stödja företagens kristålighet i förändringssituationer. I industristrategin föreslås dessutom nya åtgärder för att påskynda den gröna och digitala övergången. 

– Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid tillgången till råvaror i Europa. Säkerställandet av tillgången till naturresurser är en förutsättning för genomförandet av en ambitiös tillväxtstrategi och industristrategi för Europa, säger näringsminister Mika Lintilä.

Finland stöder kommissionens helhetsbetonade tillvägagångssätt för industristrategin, där den inre marknadens samt små och medelstora företags viktiga roll i främjandet av konkurrenskraften betonas. 

Vid mötet ska man dessutom godkänna två slutsatser: 1) EU-ländernas gemensamma syn på hållbar turism i Europa och 2) utnyttjandet av datateknik för bättre lagstiftning. Finland anser att det finns tillväxtmöjligheter i utvecklingen av en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar turism. Bättre lagstiftning med datateknik å sin sida är en av nyckelfaktorerna för hållbar utveckling och konkurrenskraft, och i fråga om detta bör man beakta de möjligheter som tekniken och digitaliseringen erbjuder. 

Kommissionen kommer också att lägga fram ett förslag om åtgärder mot snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden till följd av stöd från tredjeländer samt ett förslag till rättsakt om harmoniserad reglering om artificiell intelligens.

Finland understöder ett europeiskt forskningsområde som stärker hållbar tillväxt och sysselsättning

Fredagen den 28 maj sammanträder de ministrar som ansvarar för forskning, innovationer och rymdfrågor. Vid mötet ska de godkänna den allmänna riktlinjen om det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) och slutsatserna i fråga om det europeiska forskningsområdet. Finland anser att det gemensamma företaget EuroHPC är en viktig satsning i utvecklandet av ett europeiskt högpresterande datorsystem och kompetens i anslutning till det.

Syftet med det europeiska forskningsområdet är att stödja forskare, information och teknik och deras fria rörlighet. Finland anser att det europeiska forskningsområdet bör utvecklas så att det stärker hållbar tillväxt, sysselsättning och samhällelig utveckling. Under mötet förs det också en politisk diskussion om reformen av det europeiska forskningsområdet. 

När det gäller rymdfrågor ska det godkännas två slutsatser. Slutsatserna gäller den moderniserade rymdsektorns betydelse för människorna och rymdlösningars betydelse för invånarna i europeiska kustområden. Betydelsen av rymddata och rymdtjänster kan främjas genom att utveckla EU:s rymdprogram i enlighet med användarnas behov. Medlemsländerna för dessutom en diskussion om hur EU:s ställning i hanteringen av rymdtrafik kan förbättras.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), tfn 0295 047 171
Leila Vilhunen, arbetsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), tfn 0295 047 120
Mia Hurtta, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 086
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 177

 
Sivun alkuun