Hyppää sisältöön

Klimatfonden har inlett sin verksamhet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2020 16.03 | Publicerad på svenska 5.1.2021 kl. 10.18
Pressmeddelande

Verksamheten vid Klimatfonden Ab, som gör investeringar inom klimat och digitalisering, har inletts nu när omvandlingen av det statliga utvecklingsbolaget Valtion kehitysyhtiö Vake Oy till Klimatfonden Ab har slutförts. Klimatfonden Ab styrs av arbets- och näringsministeriet. För detta ändamål har arbets- och näringsministeriet den 21 december 2020 utfärdat ett handlingsdirektiv för Klimatfonden som beskriver bolagets verksamhet och mål, samt utsett en styrelse och ett investeringsråd för bolaget.

Klimatfondens verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, sätta fart på industrins koldioxidsnålhet och främja digitaliseringen. Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka kolhandavtrycket samt att främja innovativa klimatlösningar och digitala lösningar.

”Jag är nöjd över att Klimatfonden kan inleda sin verksamhet som en del av ANM-koncernen. Genom företagets investeringar kan man stödja klimat- och digitaliseringsprojekt”, säger arbetsminister Tuula Haatainen, vars ansvarsområde omfattar fondens ärenden i arbets- och näringsministeriets arbetsfördelning.

Arbets- och näringsministeriet har utnämnt bolagets styrelse, till vilken hör DigiFinlands verkställande direktör Mirva Antila, Nefcos programdirektör Kari Hämekoski, styrelseproffset Mammu Kaario, miljöministeriets utvecklingsdirektör Juho Korpi, arbets- och näringsministeriets understatssekreterare Petri Peltonen, Tradekas verkställande direktör Perttu Puro och direktören för VTT:s affärsverksamhetsområde Erja Turunen. Styrelsens ordförande är Perttu Puro och vice ordförande Petri Peltonen.

Till Klimatfondens investeringsråd har utnämnts kanslichef Juhani Damski (miljöministeriet), avdelningschef Ilona Lundström (arbets- och näringsministeriet), regeringsrådet Sanna Ruuskanen (kommunikationsministeriet), finansrådet Maija Strandberg (avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli) och specialsakkunnig Ilari Valjus (finansministeriet).

Investeringsrådet har till uppgift att skapa en vy över statsrådets gemensamma strategiska mål för Klimatfondens verksamhet. Investeringsrådet behandlar inte enskilda beslut om investeringar eller lösgörande. Investeringsrådet rapporterar årligen till arbets- och näringsministeriet, som beaktar investeringsrådets bedömning som en del av ägarstyrningsprocessen.

Klimatfonden maximerar det samhälleliga resultatet

Klimatfonden finansierar sin verksamhet med avkastningen av sitt kapital. Denna avkastning består av Nestes årliga dividendintäkter, avkastning från annat kapital och på längre sikt också de medel som återinflyter från klimatinvesteringar och digitala investeringar. Intäkterna ska huvudsakligen täcka Klimatfondens finansieringsverksamhet och fondens operativa kostnader.

Klimatfonden äger 8,3 procent av aktierna i Neste Abp. Övriga innehav i portföljen av Valtion kehitysyhtiö Vake (Posti Abp 49,9 %, Altia Abp 36,2 %, Vapo Oy 16,7 %, Nordic Morning Neste Abp 100 %) har överförts tillbaka i statens direkta ägo och i statsrådets kanslis besittning och ägarstyrning. Också den ägarstyrning som gäller Neste och alla rättigheter som Nestes aktieägare har kvarstår hos statsrådets kansli.

När verksamheten inleds har Klimatfonden disponibla medel på cirka 90 miljoner euro. I den sjunde tilläggsbudgeten för 2020 har dessutom 300 miljoner euro av statsbudgetsmedlen reserverats för fonden.

Som ett bolag med specialuppgifter har Klimatfonden inte som mål att maximera avkastningen av sin egen verksamhet, utan bolaget strävar efter att genomföra sina samhälleliga uppgifter så effektivt som möjligt och maximera det samhälleliga resultatet. På lång sikt ska verksamheten inom bolagets investerings- och finansieringsobjekt som helhet betraktat vara självbärande.

Klimatfonden blir en naturlig del av ANM-koncernen

Marins regering offentliggjorde vid sitt klimatmöte i februari 2020 att den ska inrätta en klimatfond, som byggs upp utifrån Valtion kehitysyhtiö Vake. Regeringen beslutade i samband med budgetförhandlingarna i september att Klimatfonden Ab ska bildas utifrån Vake genom en ändring av bolagsordningen, och att bolaget ska överföras till arbets- och näringsministeriet. För bolaget har det under hösten beretts ett handlingsdirektiv som styr verksamheten. Finanspolitiska ministerutskottet har förordat handlingsdirektivet i oktober.

Klimatfondens primära investeringsobjekt är investeringar i industriell skala, till exempel i demonstrationsprojekt för ny teknik samt pilotanläggningar. Storleksklassen för dessa investeringar är vanligen 10–50 miljoner euro.

De objekt som finansieras kan vara projekt som genomförs av privata och av offentliga aktörer. Klimatfonden kan också delta i olika offentliga plattformar som effektiviserar nyttjandet av data och i gemensamma projekt mellan den privata och offentliga sektorn.

Klimatfonden kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt mellanfinansiering. Kapitallån är ett naturligt hjälpmedel i det inledande skedet av verksamheten. Klimatfonden kan också grunda eller vara investerare i fonder.

Till sin natur placerar sig Klimatfondens verksamhet, som utgör en del av ANM-koncernens innovationsfinansiärer, mellan Business Finland och Finlands Industriinvestering Ab: Business Finland har i det inledande skedet en viktig stödjande roll för företag i forsknings-, koncept-, utvecklings- och startfaserna i huvudsak genom sina understöds-, bidrags- och låneinstrument – TESI återigen fungerar på marknadsvillkor genom kapitalinstrument som stöd för företagens tillväxt i senare skeden.

Ytterligare information:

Ville Kopra, arbetsministerns statssekreterare, tfn 040 826 1358
Oskari Räikkönen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7241

 
Sivun alkuun