Hyppää sisältöön

Ny utlysning av kostnadsstöd – nu kan också stora företag söka ersättning för stängning av kundlokaler

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 14.08
Pressmeddelande

Det ordnas en fjärde utlysning av kostnadsstöd, där företag kan ansöka om stöd för perioden mars–maj. Stödvillkoren förblir oförändrade. Dessutom ska det betalas en separat ersättning till medelstora och stora företag, om de på grund av coronaepidemin varit tvungna att stänga sina utrymmen med stöd av lag eller bestämmelser som meddelats av en myndighet.

Regeringen föreslår den 29 juni 2021 att republikens president stadfäster en lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2021. Avsikten är att Statskontoret ska öppna utlysningen av stängningsersättning i juli och den fjärde utlysningen av kostnadsstöd i augusti. Regeringen har avsatt 200 miljoner euro för ändamålet.

Regeringens proposition innefattar tre olika stöd: kostnadsstöd, stängningsersättning till medelstora och stora företag samt ersättning för icke täckta fasta kostnader.

Villkoren för kostnadsstödet förblir oförändrade

Den fjärde utlysningen av kostnadsstöd är avsedd för företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med mer än 30 procent under stödperioden 1 mars–31 maj 2021 jämfört med motsvarande period 2019.

Kostnadsstöd kan alltjämt sökas av företag inom samtliga verksamhetsområden. Statsrådet utfärdar separat en förordning om de verksamhetsområden som kan ansöka om stöd utan separat motivering. Förordningen gäller verksamhetsområden vars omsättning minskade med minst 10 procent under stödperioden. Företag som inte hör till ett sådant verksamhetsområde som omfattas av förordningen ska separat redogöra för varför deras omsättning har minskat på grund av coronapandemin.

Ensamföretagare ska alltjämt kunna ansöka om kostnadsstöd. Stödet uppgår till minst 2 000 euro, om villkoren för stödet uppfylls. Stödets maximibelopp är också i fortsättningen en miljon euro.

Snart kan också medelstora och stora företag söka ersättning

Stängningsersättningen till medelstora och stora företag gäller företag med minst 50 anställda som stängts för kunder med stöd av lag eller bestämmelser som utfärdats av en myndighet. Sådana företag är exempelvis restauranger och andra förplägnadsföretag, som i våras tillfälligt stängdes för kunder med stöd av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet.

Ersättning kan också betalas till företag vars utrymmen kommunen eller regionförvaltningsverket har stängt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, Sådana är exempelvis utrymmen för motion och idrott, allmänna bastur, simhallar och inomhuslekparker.  

Till medelstora och stora företag betalas en ersättning som motsvarar 70 procent av förlusten under stängningsperioden, dvs. av de kostnader som inte kan täckas med inkomster. Ett villkor för stödet är att företagets omsättning har sjunkit med mer än 30 procent under stängningsperioden jämfört med motsvarande period 2019. Om företaget ingår i en koncern granskas förlusten och omsättningen på koncernnivå.

Stödets maximibelopp är 1,8 miljoner euro. Från stödet avdras de försäkringsersättningar som hänför sig till stängningsperioden och coronapandemin samt andra statliga stöd som hänför sig till samma kostnader. Företaget ska i sin ansökan lämna in en revisors revisionsrapport om stödperiodens omsättning, vinstandel och kostnader, jämförelseperiodens omsättning och erhållna försäkringsersättningar eller annat statligt stöd.  

Utlysningen av stängningsersättning till mikroföretag och småföretag har redan inletts vid Statskontoret.  

Flexiblare stöd till stora företag

På stängningsersättningen tillämpas en ny EU-stödordning för statligt stöd, där det maximala beloppet av coronastöd är 10 miljoner euro. Stödordningen förutsätter ännu ett slutligt godkännande av Europeiska kommissionen.

Genom stödprogrammet blir det möjligt att bevilja ersättning för så kallade icke täckta fasta kostnader till sådana företag som redan fått det av EU fastställda maximibeloppet av coronastöd på 1,8 miljoner euro och som således inte kan beviljas mer kostnadsstöd. Detta underlättar situationen särskilt för medelstora och stora företag.

Stödvillkoren avviker något från villkoren för det vanliga kostnadsstödet. Företagen ska kunna beviljas stöd för en andel av förlusten under stödperioden, det vill säga de kostnader som inte kan täckas med inkomster. Stödandelen är en procentandel av minskningen av omsättningen från vilken det dras av en självrisk på 30 procentenheter. Ett villkor för stödet är att företagets omsättning har sjunkit med mer än 30 procent under stödperioden 1.3–31.5.2021 jämfört med motsvarande period 2019. Om företaget ingår i en koncern granskas förlusten och omsättningen på koncernnivå.

Ytterligare information:
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105

 
Sivun alkuun