Hyppää sisältöön

Lakiluonnos lämmityksen, jäähdytyksen ja huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta ja laskutuksesta lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2020 9.37
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla uudistetaan kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittaamista ja laskutusta. Tarkoituksena on ohjata vedenkulutusta energiatehokkaampaan suuntaan ja tehdä laskutuksesta oikeudenmukaisempaa.

Lausuntopyyntö on osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoaika päättyy 25.2.2020.

Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpano vaikuttaa moniin kansallisiin lakeihin. Nyt lausunnolle lähteneeseen esitykseen sisältyvät lakimuutokset on pantava täytäntöön 25.10.2020 mennessä. Muutoksia tarvitaan energiatehokkuuslakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, aravarajoituslakiin sekä lakeihin asuinhuoneiston vuokrauksesta, asumisoikeusasunnoista, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta ja vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta.

Vesilasku perustuu jatkossa kulutukseen

Lain voimaantulon jälkeen kulutukseen perustuva laskutus tulisi aina sovellettavaksi uusissa taloyhtiöissä. Vanhat taloyhtiöt siirtyisivät kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaa, kun niihin lain voimaantulon jälkeen asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat vesimittarit.  

Tällä hetkellä huomattava osa taloyhtiöistä käyttää edelleen veden laskutuksen perusteena huoneiston henkilömäärää, veden yksikkökustannusta pinta-alaa kohti tai vuokraan sisällytettyä kiinteää vesimaksua.

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle olisi vedestä perittävän korvauksen perinnän yhteydessä annettava tiedot laskutuksen perusteena olevasta veden mitatusta kulutuksesta ja muista laskutuksen määräytymisen perusteista. Toimitettavista tiedoista on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Lämmityksen ja jäähdytyksen mittaukseen ja laskutukseen muutoksia

Uusille rakennuksille toimitettava kaukolämpö ja kaukojäähdytys on myös mitattava etäluettavilla mittareilla. Jo asennetut kaukolämpö- ja kaukojäähdytysmittarit olisi muutettava etäluettaviksi tai korvattava etäluettavilla mittareilla viimeistään 31.12.2026.

Lämpöenergian myyjän velvollisuus kulutus- ja polttoainetietojen toimittamisesta asiakkailleen laajenee. Asiakkaan tulisi saada laskun mukana tietoja energiankulutuksestaan, kulutuksensa ilmastovaikutuksista, energiantuotannon polttoaineista sekä vertailutietoa muiden samanlaisten kuluttajien energian käytöstä.

Lisäksi valmistellaan valtioneuvoston asetus koskien lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden kulutuksen kustannusten avointa ja täsmällistä jakamista. Käytännössä asetus koskisi kerros- ja rivitaloyhtiöitä, jotka ovat kaukolämmityksen piirissä tai joilla on lämpöenergian tuottamista varten oma järjestelmä, kuten maalämpöpumppu.

Lainsäädäntömuutoksia valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä, oikeusministeriössä ja ympäristöministeriössä. Työhön osallistuu myös Energiavirasto.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Eriika Melkas, TEM, puh. 029 504 7134
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, puh. 029 506 2140 
erityisasiantuntija Pia Kotro, TEM, puh. 029 504 7229

 
Sivun alkuun