Hyppää sisältöön
Media

TVO fick tillstånd att driva kraftverksenheterna på Olkiluoto till utgången av 2038

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2018 13.18
Pressmeddelande
Foto: TVO

Statsrådet beviljade den 20 september 2018 Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ett drifttillstånd enligt kärnenergilagen för kraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2. Företaget har nu tillstånd att driva sina kraftverksenheter OL1 och OL2 till utgången av år 2038. Tillståndet ersätter det gamla drifttillståndet från 1998 som gäller till utgången av detta år.

TVO fick dessutom tillstånd att till utgången av 2038 använda de mellanlager för använt kärnbränsle och annat kärnavfall som redan finns i drift på Olkiluoto till mellanlagring av det kärnavfall som uppstår vid driften av kraftverksenheterna på Olkiluoto.

Drifttillståndet omfattar inte driften av slutförvaringsanläggningarna för kärnavfall som är skilda kärnanläggningar och för vilka drifttillstånd beviljas separat. Statsrådet förenade dock drifttillståndet med villkor som gäller anläggningens avfallshantering och lagring av använt kärnbränsle. Ett nytt tillståndsvillkor är tillståndet att på kraftverksområdet som en del av TVO:s affärsverksamhet hantera och lagra också sådant låg- och medelaktivt kärnavfall eller annat radioaktivt avfall som härstammar från ett annat ställe. Detta villkor erbjuder en trygg lösning på frågan om hantering och lagring av visst nationellt avfall.

När statsrådet övervägde huruvida förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylldes stödde sig statsrådet särskilt på Strålsäkerhetscentralens (STUK) positiva utlåtande och den omfattande säkerhetsutredning som gjordes i samband med det.

I STUK: s utlåtande angavs det inte några sådana säkerhetsskäl som skulle hindra att tillstånd beviljas i den omfattning som framgår av ansökan. STUK har bedömt att den verksamhet som tillståndssökanden avser i sin ansökan är säker och uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på den.

Det som är viktigt ur samhällets synpunkt är STUK:s kontinuerliga övervakning av säkerheten under anläggningarnas drift, eftersom detta hjälper att säkerställa att sökanden driver kraftverksenheterna på ett säkert sätt. I STUK:s utlåtande har tillståndsvillkoren förenats med ett krav på att en periodisk säkerhetsgranskning av anläggningarna genomförs före utgången av 2028. 

Kraftverksenheterna på Olkiluoto är vattenmodererade och vattenkylda kokvattenreaktorer som har utvecklats utifrån svensk modell. Båda har en nettoeleffekt på cirka 890 megawatt. Kraftverksenheterna inledde sin kommersiella elproduktion 1979 respektive 1982.

OL1 och OL2 producerade förra året 24 procent av den el som producerades i Finland och 16 procent av den el som förbrukades i Finland. Enligt statsrådet är den fortsatta driften av kraftverket motiverat med tanke på tryggandet av elförsörjningen i Finland. För att industrins konkurrenskraft ska kunna säkerställas är det väsentligt att eltillförseln tryggas och att elpriset är förutsägbart. Driften av kärnkraftverk bidrar dessutom för sin del till minskning av växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändring, vilket är förenligt med samhällets helhetsintresse.

TVO inlämnade sin ansökan om drifttillstånd till statsrådet den 26 januari 2017. Med tanke på beredningen av tillståndsbeslutet begärde arbets- och näringsministeriet utlåtanden av flera ministerier och vissa andra myndigheter och sammanslutningar. Arbets- och näringsministeriet erhöll 50 utlåtanden eller åsikter från myndigheter, kommuner, andra organisationer eller privatpersoner. Erhållna utlåtanden och framförda åsikter samt beslutet om drifttillstånd återfinns på ANM:s webbplats på adressen: https://tem.fi/olkiluoto-1-ja-2-kayttolupa

Ytterligare information:
Jorma Aurela, överingenjör, ANM, tfn  050 592 2109
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 050 567 5451

 
Sivun alkuun