Hyppää sisältöön
Media

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2020 13.34
Tiedote

Valtioneuvosto on 30.12.2020 antamallaan asetuksella jatkanut aiemmin syksyllä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa. Mainittu asetus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta. Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

Asetusmuutosten taustalla on Euroopan komission tiedonanto tilapäisistä valtiontukipuitteista, ryhmäpoikkeusasetus sekä Suomen puitetukiohjelma. Puitetukiohjelmassa on kyse tilapäisestä koronaepidemiasta johtuvasta valtiontukisääntöjen kevennyksestä. Tukiohjelman tavoitteena on muun muassa auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena on myös ylläpitää työllisyyttä. Väliaikaisten muutosten oli alun perin tarkoitus olla voimassa 19.10.–31.12.2020.

Komissio on 30.11.2020 antamallaan päätöksellä jatkanut Suomen puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti. Puitetukiohjelman voimassaolon jatkuessa ja koronaepidemian sekä sen aiheuttaman vaikean taloustilanteen pitkittyessä on arvioitu tarpeelliseksi jatkaa myös väliaikaisten asetusmuutosten voimassaoloaikaa 30.6.2021 saakka.

Kehittämisavustuksen myöntäminen väliaikaisena valtiontukena jatkuu

ELY-keskukset ovat 19.10.2020 lähtien voineet myöntää yrityksen kehittämisavustusta väliaikaisena valtiontukena Suomen puitetukiohjelman mukaisesti myös silloin, kun kyse on yrityksille myönnettävästä perusmuotoisesta kehittämisavustuksesta, jota myönnetään kehittämistoimenpiteisiin tai investointeihin. Väliaikaisena valtiontukena myönnettyjen tukien yhteenlaskettu enimmäismäärä on 800 000 euroa yritystä kohti.

Yrityksen kehittämisavustus voidaan edelleen myöntää myös de minimis-tukena. De minimis -tuella tarkoitetaan niin sanottua vähämerkityksistä tukea, jota yritys voi saada eri tuenmyöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Kehittämisavustuksen myöntäminen ennen 1.1.2020 vaikeuksissa olleille pienille yrityksille jatkuu

Väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisen myötä kehittämisavustusta voidaan 30.6.2021 asti myöntää Suomen puitetukiohjelman mukaisesti pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Avustuksen myöntäminen vaikeuksissa olevalle pienelle yritykselle edellyttää lisäksi, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä, eikä sille ole myönnetty pelastamistukea tai rakenneuudistustukea. Tässä yhteydessä pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Vaikka asetusmuutoksella säädetään mahdollisuudesta myöntää kehittämisavustusta vaikeuksissa olevalle yritykselle, asetuksella ei muuteta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa säädettyjä avustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä. Avustuksen myöntäminen edellyttää edelleen, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä.

Yrityksen kehittämisavustuksella tuetaan pk-yritysten liiketoiminnan uudistumista

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskusten ympäri vuoden myöntämä avustus. ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta aina merkittävän osan itse.

Yrityksen kehittämisavustus osarahoitetaan Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Tämän johdosta yrityksen kehittämisavustuksella tuettavien hankkeiden tulee täyttää rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kriteerit. Hakea voi milloin tahansa, mutta ennen hankkeen aloittamista.

Kesäkuun 2021 loppuun asti voimassa olevat muutokset yrityksen kehittämisavustukseen koskevat kehittämisavustuksen myöntämistä väliaikaisena valtiontukena sekä mahdollisuutta myöntää avustusta pienille yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa ennen 1.1.2020. Asetusmuutoksella ei siten ole säädetty uudesta tukimuodosta.

Tarkemmat tiedot yrityksen kehittämisavustuksen hakemisesta ja myöntämisestä ELY-keskuksista

Lisätiedot:
hallitussihteeri Emmi Äijälä, TEM, p. 029 504 7216 (tavoitettavissa 30.–31.12.2020 ja 11.1.2021 lähtien)
erityisasiantuntija Raimo Puhto, TEM, p. 029 506 3688 (tavoitettavissa 11.1.2021 lähtien)

 
Sivun alkuun