Euroopan komission asetusehdotus EU:n sisämarkkinoiden hätäapuvälineestä

Euroopan komissio julkaisi 19.9.2022 lainsäädäntöehdotuksen sisämarkkinoiden hätäapuvälineestä. Samassa yhteydessä komissio antoi asetus- ja direktiiviehdotuksen, joilla on tarkoitus muuttaa EU:n alakohtaisissa kehyksissä vahvistettuja yhdenmukaistettuja tuotesääntöjä siten, että säännöistä on mahdollista poiketa hätätilan aikana.

Ehdotetun EU-tason sääntelyn tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden toiminta eli tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus kriisitilanteissa. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa sisämarkkinoiden varautumista erityyppisiin kriiseihin sekä kysynnän ja tarjonnan häiriöihin. 
Tarve sisämarkkinoiden hätäapuvälineelle syntyi koronapandemian aiheuttamista tilapäisistä häiriöistä EU:n sisämarkkinoilla. Sisämarkkinoiden hätäapuväline täydentää EU:n olemassa olevia sekä uusia aloitteita häiriötilanteisiin liittyen. 

Sisämarkkinoiden hätäapuvälineen sisältö ja toimet

Sisämarkkinoiden hätäapuvälineellä on tarkoitus varmistaa parempi tiedonvaihto, koordinaatio, yhteistyö ja solidaarisuus, kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön kriisin liittyviä toimia. Ehdotuksen tavoitteena on luoda mekanismi, jolla voidaan tehokkaasti varmistaa kriisin hoitamisen kannalta kriittisten tuotteiden saatavuus. Tavoitteena on myös varmistaa parempi varautuminen kriiseihin muun muassa monitoroinnilla sekä strategisesti merkittävien tuotteiden varastoinnilla jäsenvaltioissa. Komission mukaan sisämarkkinoiden hätäapuväline mahdollistaisi nopean reagoinnin sisämarkkinoiden toimintaa uhkaaviin hätätilanteisiin ja kriiseihin.

 Asetusehdotus rakentuu kolmelle eri vaiheelle: kriisivalmiussuunnitelmalle, sisämarkkinoiden valmiustilalle ja sisämarkkinoiden hätätilalle. Kriisivalmiussuunnitelmaan liittyvät toimet toteutettaisiin heti asetuksen voimaan tultua. Suunnitelma sisältäisi järjestelyt kriisiprotokollasta, ennakkovaroitusjärjestelmän ja koulutuksia viranomaisille. Sisämarkkinoiden valmiustila ja hätätila käynnistettäisiin erikseen asetusehdotuksessa säädetyllä tavalla. Sisämarkkinoiden valmiustila ja hätätila sisältäisivät erilaisia toimenpiteitä kuten tietopyyntöjä yrityksille kriisin hoitamisen kannalta kriittisten tuotteiden varastoista, sopimuksista ja hankinnoista sekä jäsenvaltioille suosituksia strategisten varastojen jakelusta.

Hätäapuväline tehostaisi kansalaisten ja yritysten tiedonsaantia kriisitilanteissa

Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi perustettava keskitettyjä yhteyspisteitä kansalaisille, kuluttajille, talouden toimijoille ja työntekijöille sekä heidän edustajilleen, joista nämä saavat tietoa hätätilan aikana aktivoidusta kansallisista vapaan liikkuvuuden rajoituksista. Lisäksi komissio perustaa unionin tason yhteisen yhteyspisteen tiedonjakamiseen ja käyttöön otetuissa kriisimenettelyissä avustamiseen. Unionin tason yhteyspiste laatii luettelon kaikista kansallisista kriisitoimenpiteistä ja kansallisista yhteyspisteistä.

Neuvottelutilanne

Asetusehdotuksen sisältöä käsitellään tällä hetkellä EU:n neuvoston kilpailukyvystä vastaavassa valmisteluelimessä sekä Euroopan parlamentin sisämarkkinat ja kuluttajansuoja -valiokunnassa. Kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat muodostaneet kantansa, ne aloittavat komission kanssa kolmikantaneuvottelut. Neuvotteluissa sovitaan asetustekstistä alustavasti, jonka jälkeen kunkin toimielimen on vielä hyväksyttävä teksti. 

TEM järjesti virtuaalisen sidosryhmäkuulemisen komission ehdotuksesta 27.9.2022. Valtioneuvosto on antanut asetusehdotuksesta kirjelmän eduskunnalle 27.10.2022. 

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Hannele Timonen, TEM, p. 0295 047141

Lue lisää: