Hallituksen esitys TEM/2017/166

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 175/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078
Asia
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin lisättäisiin tarjouskilpailuun perustuvaa, teknologianeutraalia preemiojärjestelmää koskevat säännökset. Samalla syöttötariffijärjestelmä suljettaisiin biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden osalta. Lisäksi tuulivoiman kompensaatioalueista annettuun lakiin lisättäisiin viittaus preemion mukaiseen tukeen. Esitys liittyy kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon sekä valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen täydennykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait tulisivat voimaan VNA:lla säädettävänä ajankohtana, kun komission kanta preemiojärjestelmän soveltuvuudesta sisämarkkinoille on saatu. Säännös, jolla syöttötariffijärjestelmä suljettaisiin uusilta biokaasu- ja puupolttoainevoimaloilta, on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Tarkoitus on kilpailuttaa enintään 2 TWh:n vuosituotanto. Tukitaso määräytyisi tarjousten perusteella. Arvion mukaan järjestelmän kokonaiskustannukset vuosina 2020 - 2035 olisivat enintään samaa tasoa kuin syöttötariffijärjestelmän kustannukset vuositasolla. Järjestelmän avulla edistetään uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämistä vuoteen 2030 kansallisesti ja Suomelle EU:ssa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä kansallisten pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen