Valtioneuvoston asetus TEM/2017/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Tuija Ypyä, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295062115
Asia
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan kärkihankkeilla, joista yksi on biotalous ja puhtaat ratkaisut. Vuoden 2018 talousarviossa on myönnetty kiertotalouden investointi- ja kehittämistukea vuodelle 2018. Kiertotalouden ydinajatus on säilyttää materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään ja korvata uusiutumattomia luonnonvaroja kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla materiaaleilla. Investointi- ja kehittämisavustus on tarkoitettu uusiin tulevaisuuden kiertotalousratkaisuihin, kansainvälisen edelläkävijyyden ja kansallisen kiertotalouden tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotuksen tavoitteena on edistää kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeita. Asetusehdotus sisältäisi keskeiset avustuksen myöntämiseen ja käyttöön liittyvät ehdot, jotka koskevat muun muassa avustuksen hyväksyttäviä kustannuksia ja erityisiä hankkeissa noudatettavia ehtoja Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. Myönnettyjä avustuksia voidaan maksaa tai periä takaisin myös tukiohjelman päättymisen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta (RV)
Vaikutukset
Valtion vuoden 2018 talousarvion mukaan investointi- ja kehittämisavustusta voidaan myöntää 2 miljoonaa euroa. Kyseessä on kolmen vuoden siirtomääräraha. Julkisen talouden suunnitelmassa on vuodelle 2019 tarkoitus myöntää toiset kaksi miljoonaa euroa. Hankkeiden ja määrärahan vaikuttavuusarviointi voitaneen tehdä vasta 2021, kun hankkeiden viimeiset raportit ovat tulleet. Viimeistään tällöin voidaan arvioida, tulisiko tukiohjelmaa jatkaa. Avustus ehdotetaan myönnettäväksi avustuksen hakijoille valtionavustuslain (688/2001) nojalla ja vähämerkityksistä tukea (komission asetus 1407/2013) koskevien Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan nojalla valtiontukisääntöjen de minimis -tukena. Toteutettavilla hankkeilla pyritään vaikuttamaan myös uusien työpaikkojen syntymiseen. Kiertotalouden investointituella tavoitellaan uusia ratkaisuja, joita myös otettaisiin liiketoiminnalliseen käyttöön. On vaikea arvioida luotettavasti, mikä rooli juuri kiertotalouden investointi- ja kehittämistuella on vientiin ja alan työpaikkojen syntymiseen. Eri rahoitustuotteilla (Finnvera, Business Finland, työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset) on tämän lisäksi merkittävä rooli yritysten kehittämisessä ja pysymisessä Suomessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen