Valtioneuvoston päätös TEM/2018/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Henri Backman, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063581
Asia
Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) mukaan valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. Nykyisin voimassa olevat tavoitteet on vahvistettu 5.12.2013 (857/2013). Päätösesityksessä määritetään, että kansallisen huoltovarmuuden strateginen tavoite on turvata kriittisten infrastruktuurien, tuotannon ja palveluiden toimivuus siten, että ne kykenevät täyttämään väestön, talouselämän ja maanpuolustuksen välttämättömimmät perustarpeet kaikissa olosuhteissa. Huoltovarmuustyön tavoitteena on, että vakavimmat poikkeusolot voidaan hoitaa kansallisin toimenpitein. Päätösesityksen mukaan kansallisen huoltovarmuuden lähtökohtina ovat toimivat kansainväliset markkinat, monipuolinen teollinen ja muu tuotannollinen pohja, vakaa julkinen talous ja kilpailukykyinen kansantalous. Huoltovarmuuden turvaaminen tukeutuu toimiviin kansainvälisiin poliittisiin, taloudellisiin ja teknisiin yhteyksiin sekä näiden jatkuvuuteen. Huoltovarmuustoiminnan painopistettä suunnataan päätösesityksen mukaan lisääntyvästi kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn varmistamiseen materiaalisen varautumisen lisäksi. Kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan perusrakenteita, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi. Tähän kuuluu sekä fyysisiä laitoksia ja rakenteita että sähköisiä toimintoja ja palveluja. Kansainvälisten keskinäisriippuvuuksien ja globaalien arvoketjujen merkityksen kasvaessa huoltovarmuustoiminta edellyttää kehittyvää kahden- ja monenvälistä kansainvälistä yhteistyötä. Päätösesitys edellyttää, että huoltovarmuudesta vastaavat viranomaiset ylläpitävät ja kehittävät huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvittavaa poikkihallinnollista varautumista aluetasolla sekä varmistavat osaltaan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon alueellisella tasolla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää huoltovarmuuden tavoitteista ja päätöksen julkaisemisesta Suomen säädöskokoelmassa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen