Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2019/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 107/2019 vp; EV 8/2020 vp)

HE 107/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain muuttamisesta, lain merityösopimuslain muuttamisesta, lain kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta sekä lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen