Hallituksen esitys TEM/2020/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta

HE 79/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Anna Bruun, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048254
Asia
Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ilman huoltajaa oleva lapsi tai nuori, jolle on myönnetty oleskelulupa hänen haettuaan Suomessa alaikäisenä kansainvälistä suojelua tai joka on otettu Suomeen pakolaiskiintiössä, voi olla tukitoimenpiteiden piirissä nykyisen 21 vuoden yläikärajan sijaan siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kotoutumisen edistämisestä siten, että kunnalle korvataan ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta perheryhmäkotiin tai muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kustannukset siltä ajalta, kunnes nuori täyttää 25 vuotta. Nykyisin tuo ikäraja on 21 vuotta. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan, kun vuoden 2020 neljäs lisätalousarvio on hyväksytty ja vahvistettu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotetun muutoksen taustalla on lastensuojelulain 1.1.2020 voimaan astunut muutos, jossa lastensuojelun jälkihuollon yläikärajaa nostettiin 25 vuoteen. Kotoutumislakiin ehdotetulla muutoksella on tarkoitus asettaa toisiinsa nähden vastaavan kaltaisissa mutta eri lakien soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa olevat nuoret yhdenvertaiseen asemaan toisiinsa nähden. Vuoden 2015 kasvaneen turvapaikanhakijamäärän johdosta jälkihuollettavia 18-20-vuotiaita arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 000. Muutoksen arvioitu kustannus on tälle kohderyhmälle 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 5 miljoonaa euroa vuosina 2022-2024. Esityksestä ei aiheudu lisämäärärahatarvetta vuodelle 2020. Esitys liittyy vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen momentin 32.50.30 päätösosan käyttötarkoituksen muutoksen osalta ja on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdessä kuluvan vuoden neljännen lisäbudjettiesityksen kanssa eduskunnassa. Momentin päätösosan käyttötarkoitusta muutetaan siten, että kustannusten korvaaminen on mahdollista 25 ikävuoteen saakka. Muutoksen kustannukset on huomioitu vuosia 2021-2024 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa, johon sisältyy momentille 32.50.30 (Valtion korvaukset kotouttamisesta) 2,6 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 5 miljoonaa euroa per vuosi vuosille 2022-2024. Sisäministeriön yhdessä muiden ministeriöiden kanssa tekemien arvioiden perusteella maahan saapuisi vuosina 2020-2023 vuosittain 120-200 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. Arvioon perustuen jälkihuollon kustannukset tulisivat siten myöhempinä vuosina laskemaan vuosien 2021-2024 tasosta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen