Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) TEM/2020/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

A 21/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, p. +35 8295048937

Asia

Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut 16.3.2020 maassa vallitsevan valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Ehdotettu asetus perustuu valmiuslain nojalla 6.5.2020 annetun käyttöönottoasetuksen jatkoasetukseen 308/2020, joka on voimassa 14.5 -30.6.2020. Asetuksella ehdotetaan jatkettavaksi 14.4.2020 voimaan tullutta asetusta 190/2020, joka annettiin valmiuslain 93 ja 94 §:n nojalla. Virusepidemian levitessä on todennäköistä, että työnantajalle syntyy aiempaa suurempi työvoimapula palvelutarpeen kasvaessa kansalaisten lisääntyneen sairastumisen vuoksi. Lisäksi työvoimapulaa voi kasvattaa asianomaisissa toiminnoissa työskentelevän henkilöstön sairastuminen. Työvoimapula voi vaikeuttaa merkittävällä tavalla terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintaa. Tällä asetuksella pyritään osaltaan varmistamaan työnantajan käytössä oleva riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Vaikutukset

Terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan työaikaa ja vuosilomia koskevilla poikkeusjärjestelyillä. Asetukseen liittyviä poikkeusmahdollisuuksia voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä ja toimivaltuuksia käytettäessä työnantajan edellytetään eri tavoin kiinnittävän huomiota työntekijöiden terveyteen ja työturvallisuuteen sekä huolehtimaan siitä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen