Hallituksen esitys TEM/2020/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 222/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Johtava asiantuntija Seija Jalkanen, p. +35 8295048952
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia ja merityösopimuslakia. Kummassakin laissa kilpailukieltosopimuksia koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että työnantajan velvollisuus maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvausta työntekijälle laajennettaisiin koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi korvauksen maksamisajankohdasta ja työnantajan oikeudesta irtisanoa kilpailukieltosopimus. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksen arvioidaan vähentävän työsopimuslaissa ja merityösopimuslaissa säädettyjen edellytysten vastaisten kilpailukieltosopimusten käyttöä ja niistä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia työmarkkinoiden toimivuudelle ja työntekijöille. Ehdotuksesta aiheutuu taloudellisia vaikutuksia kilpailukieltosopimuksia käyttäville yrityksille. Taloudellisten vaikutusten toteutumiseen vaikuttavat yritysten kilpailukieltosopimusten käyttöä koskevat valinnat, eikä vaikutusten suuruutta pystytä arvioimaan. Ehdotus parantaa kilpailukieltosopimukseen sidotun työntekijän asemaa, koska työntekijä saa korvauksen kilpailukieltosopimuksessa sovitulta rajoitusajalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen