Hallituksen esitys TEM/2020/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 222/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Seija Jalkanen, p. +358 295 048 952

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia ja merityösopimuslakia. Kummassakin laissa kilpailukieltosopimuksia koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että työnantajan velvollisuus maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvausta työntekijälle laajennettaisiin koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi korvauksen maksamisajankohdasta ja työnantajan oikeudesta irtisanoa kilpailukieltosopimus. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotuksen arvioidaan vähentävän työsopimuslaissa ja merityösopimuslaissa säädettyjen edellytysten vastaisten kilpailukieltosopimusten käyttöä ja niistä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia työmarkkinoiden toimivuudelle ja työntekijöille. Ehdotuksesta aiheutuu taloudellisia vaikutuksia kilpailukieltosopimuksia käyttäville yrityksille. Taloudellisten vaikutusten toteutumiseen vaikuttavat yritysten kilpailukieltosopimusten käyttöä koskevat valinnat, eikä vaikutusten suuruutta pystytä arvioimaan. Ehdotus parantaa kilpailukieltosopimukseen sidotun työntekijän asemaa, koska työntekijä saa korvauksen kilpailukieltosopimuksessa sovitulta rajoitusajalta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen