Hallituksen esitys TEM/2020/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 42/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Hallitusneuvos Olli Sorainen, p. +35 8295048022
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta. Ehdotetun lain tavoitteena on parantaa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellista asemaa sekä tasapuolistaa luonnontuotteiden keruun alalla toimivien (luonnontuotekeruualan) yritysten kilpailumahdollisuuksia. Laki tukisi luonnontuotekeruualan kasvua ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittymistä. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia siten, että velvoitteidenhoitoselvitykset (VHS) olisivat työ- ja elinkeinotoimiston käytettävissä luonnontuotekeruualan toimijan luotettavuuden arvioimista varten. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, viimeistään ennen luonnontuotteiden keruun satokautta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetun lain myötä ulkomaalaisten luonnontuotteiden kerääjien oikeudellinen asema vahvistuisi merkittävästi. Suomessa olisi selkeä vastuutaho – luonnontuotekeruualan toimija – koskien kerääjän olosuhteita ja kohtelua. Kerääjien riski joutua hyväksikäytön kohteeksi pienenisi myös siksi, että kerääjillä olisi tiedossa viranomaistahot, joiden puoleen kääntyä ongelmatilanteessa ja antaa palautetta. Taloudelliset: Kerääjällä olisi edelleen oikeus myydä keräämänsä luonnontuotteet taholle, joka maksaa niistä parhaan hinnan. Koska maksun periminen rekrytoinnista sekä Suomeen ja Suomesta pois matkustamiseen liittyvistä palveluista kiellettäisiin, kerääjän nettoansiot kasvaisivat nykytilaan verrattuna. Yhteiskunnalliset: Varsinkin suurissa yrityksissä luonnontuotteiden pakastaminen, kuivaaminen ja muu jatkojalostus sekä yritysten alihankinta työllistävät myös arviolta joitain satoja asukkaita erityisesti Pohjois-Suomessa, Kainuussa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Keski-Suomessa. Luonnontuotteiden keruun lisääntyminen voisi tuoda alalle lisää työpaikkoja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen